Uitkeringen en premies bij tijdskrediet

De werknemer die een beroep doet op een of andere vorm van tijdskrediet ontvangt een maandelijkse onderbrekingsuitkering en heeft in sommige gevallen recht op een aanmoedigingspremie van de Vlaamse regering. Tijdens het tijdskrediet is de werknemer beschermd tegen ontslag.

Maandelijkse onderbrekingsuitkering

De bedragen verschillen naargelang welke vorm van tijdskrediet men opneemt (zie verder voor bedragen).
De werkloosheidsbureaus van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - en meer bepaald de dienst loopbaanonderbreking - staan in voor de aanvraag en de toekenning van de onderbrekingsuitkeringen.

Onderbrekingsuitkeringen kunnen niet gecumuleerd worden met:

 • inkomsten uit een politiek mandaat tenzij het inkomsten betreft uit een mandaat van gemeenteraadslid of lid van een OCMW, districtsraadslid of provincieraadslid
 • inkomsten uit een bijkomende activiteit als loontrekkende tenzij deze activiteit reeds minstens 12 maanden vóór de aanvang van de loopbaanonderbreking werd uitgeoefend
 • inkomsten uit een zelfstandige actviteit tenzij deze activiteit reeds minstens 12 maanden vóór de aanvang van de loopbaanonderbreking werd uitgeoefend én indien de prestaties volledig worden onderbroken. Deze cumul is slechts toegestaan voor een periode van maximum 12 maanden.
 • inkomsten uit een pensioen (d.i. een ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen en andere als dusdanig geldende voordelen)
 • een vergoede activiteit in het buitenland in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking voor rekening van een erkende niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking

Let op: het is wel mogelijk om tijdskrediet zonder uitkeringen aan te vragen bij de werkgever. In dit geval mag de werknemer eender welke activiteit uitoefenen. Natuurlijk dient dit steeds in overeenstemming te zijn met de afspraken tussen de werknemer en de werkgever inzake ongeoorloofde concurrentie. Maar let op: het bijkomend recht van 36 maanden tijdskrediet kan niet worden opgenomen in combinatie met een niet-toegelaten bezoldigde of zelfstandige activiteit die de werknemer aanvangt of uitbreidt.

Aanmoedigingspremie 

De Vlaamse regering voorziet een aanmoedigingspremie voor werknemers uit de privésector die kiezen voor tijdskrediet. Als voorwaarde wordt gesteld dat de aanvrager in de privésector in het Vlaamse Gewest werkt en zijn recht op tijdskrediet of op loopbaanvermindering opneemt om een welbepaalde reden.
Er bestaan 3 soorten van aanmoedigingspremies. Een premie voor het opnemen van:

 • het opleidingskrediet
 • het zorgkrediet
 • steun voor werknemers van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering  (deze laatste vorm staat eigenlijk los van tijdskrediet, maar wordt hier ter volledigheid vermeld)

Opgepast!

Voor werknemers tewerkgesteld in de Vlaamse social profitsector geldt een aparte regeling. Voor hen zijn er vijf soorten aanmoedigingspremies, namelijk voor het opnemen van:

 • opleidingskrediet
 • zorgkrediet
 • een arbeidsduurvermindering in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering
 • loopbaankrediet
 • landingsbanen

De aanmoedigingspremie komt bovenop de onderbrekingsuitkering. Meer gedetailleerde info over deze premie is te vinden op de website Werk en Sociale Economie

 

I.s.m. SD Worx

 

asset/52227

Brochure van de FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg