Ontslag om dringende reden: afgewezen ondanks bewijs van diefstal

Een ontslag om dringende reden veronderstelt een ernstige tekortkoming die ervoor zorgt dat elke professionele samenwerking 'onmiddellijk en definitief' onmogelijk wordt; Diefstal wordt in de rechtspraak algemeen aanvaard als een dringende reden. Toch is het mogelijk dat een werknemer die gestolen heeft en hiervoor ontslagen werd om dringende reden aanspraak kan maken op een verbrekingsvergoeding.

Als men een werknemer ontslaat om dringende reden, moeten er verschillende wettelijke vormvereisten nageleefd worden. In een vonnis van de arbeidsrechtbank van Kortrijk werd de vereiste van de kennisgeving van de motieven die aan de grondslag lagen van het ontslag om dringende reden streng beoordeeld. De arbeidsrechtbank herhaalde dat het algemeen aanvaard wordt dat de kennisgeving van de motieven van het ontslag om dringende reden nauwkeurig en precies dient te gebeuren.

Die vereiste heeft tot doel de ontslagen partij kennis te laten nemen van de verweten tekortkomingen en de rechter toe te laten het ernstige karakter van de van de ingeroepen feiten te beoordelen. de arbeidsrechtbank benadrukte dat de vereiste van een nauwkeurige en precieze kennisgeving streng beoordeeld moet worden. Enkel op die manier is het immers mogelijk om de bovenvermelde doelstelling te bereiken.

Zelfs met getuigen

In casu werd een werknemer om dringende reden ontslagen en kreeg hij binnen de wettelijk voorgeschreven termijn een aangetekende brief waarin het motief voor het ontslag als volgt werd omschreven: "ontvreemding van eigendommen van de werkgever op vrijdag 2 november 2007 om 16.30u. Deze ontvreemding werd gestaafd door getuigen."

De werknemer vond dat zijn ontslag om dringende reden onregelmatig was, omdat de motieven van het ontslag onvoldoende nauwkeurig omschreven werden. De arbeidsrechtbank volgde de werknemer en oordeelde dat de aangetekende brief die de ontslagen werknemer ontving inderdaad onvoldoende gedetailleerd was.

Feiten duidelijk beschrijven

Aan de hand van de omschrijving van de dringende reden was het voor de rechter enerzijds onmogelijk de zwaarwichtigheid van de feiten te beoordelen en anderzijds na te gaan of de feiten wel effectief als diefstal omschreven konden worden. De arbeidsrechtbank merkte op dat "het niet (is) omdat diefstal bijna unaniem door de rechtspraak als een dringende reden wordt aanvaard, dat de werkgever ervan ontslagen zou zijn de concrete feiten nader te omschrijven".

De arbeidsrechtbank oordeelde dus dat niet voldaan was aan de vereiste van een nauwkeurige en precieze kennisgeving. Ze besloot dan ook dat het ontslag om dringende reden onregelmatig was, zodat de werknemer recht had op een opzeggingsvergoeding.

Dit vonnis bevestigt hoe belangrijk het is om bij een ontslag om dringende reden de verschillende vormvereisten te respecteren. Indien men de vormvereisten niet respecteert, zal - ongeacht de ernst van de tekortkoming - de rechter oordelen dat het ontslag onregelmatig is, zodat een opzeggingsvergoeding verschuldigd is. Dit is in deze zaak extra pijnlijk, omdat de ontslagen werknemer inmiddels door de correctionele rechtbank werd veroordeeld voor de gepleegde diefstal.

Arbeidsrechtbank van Kortrijk, 4 november 2009, AR 08/2188/A

Fragment uit
Sara Torrekens
Winnen of verliezen in de arbeidsrechtbank.
Uitgegeven bij Business & Economics (die Keure), 32 euro.

Win een exemplaar van 'Winnen of verliezen in de arbeidsrechtbank'!
Vacature heeft 10 exemplaren van dit interessante boek te geef. Stuur een mailtje naar wedstrijd@vacature.com met de reden waarom jij advies nodig hebt. De leukste krijgen hun exemplaar thuisgestuurd!
Wedstrijdreglement