Mag mijn werkgever mij ontslaan tijdens mijn zwangerschap?

Mijn werkgever wil een aantal werknemers ontslaan vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. De omzet daalt volgens hem en hij ziet zich genoodzaakt om de bedrijfskosten te reduceren. Ik ben inmiddels vier maanden zwanger. Mag mijn werkgever mij ontslaan?
Het advies van Griet Verstraete, SD Worx

Bescherming tegen ontslag

Zwangere werkneemsters zijn beschermd tegen ontslag. Het ontslagverbod is van toepassing bij alle soorten arbeidsovereenkomsten. Ook werkneemsters die krachtens een andere reglementering tewerkgesteld zijn zoals leermeisjes en uitzendkrachten worden beschermd.

Periode van bescherming

- De beschermingsperiode begint op het ogenblik dat de werkgever is ingelicht over de zwangerschap en eindigt een maand na de moederschapsrust.

- De periode van één maand na de moederschapsrust wordt niet geschorst door ziekte, vakantie of enige andere vorm van afwezigheid.

- Het einde van het moederschapsverlof situeert zich 9 weken na de bevalling, tenzij die 9 weken verlengd worden

En wat met een goede reden voor ontslag?

- Ontslag blijft toch mogelijk om dringende redenen of om redenen vreemd aan de zwangerschap.

- De werkneemster heeft het recht om aan de werkgever te vragen de ontslagreden schriftelijk mee te delen.

- De werkgever moet het bewijs leveren. Het is de werkgever die moet aantonen dat het ontslag verband houdt met economische en technische omstandigheden of het gedrag van de werkneemster.

Sanctie bij onrechtmatig ontslag

Blijkt dat er geen voldoende reden voorhanden is of dat de ingeroepen reden wel degelijk met de zwangerschap verband houdt, dan is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van zes maanden loon. Deze vergoeding is niet onderworpen aan RSZ-bijdragen.

De beschermingsvergoeding is cumuleerbaar met een verbrekingsvergoeding en werkloosheidsuitkeringen.

Conclusie

Een ontslag om redenen vreemd aan de zwangerschap, zoals bijvoorbeeld bedrijfseconomische omstandigheden, blijft mogelijk. De werkgever moet wel het bewijs van deze bedrijfseconomische omstandigheden als reden voor het ontslag kunnen leveren. Kan hij dit bewijs niet leveren, dan zal hij een forfaitaire vergoeding van zes maanden loon moeten betalen.