Kan je ontslagen worden als je gevoelige informatie lekt?

Een arbeidsovereenkomst houdt zowel voor werknemer als werkgever rechten en plichten in. Een van de verplichtingen van de werknemer is dat hij fabrieksgeheimen niet mag bekend maken en geen daden van oneerlijke concurrentie mag stellen of daaraan meewerken.Wat als je het toch doet?

De geheimhoudingsplicht heeft betrekking op fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan de werknemer in de uitoefening van zijn beroepsactiviteit kennis kan hebben.

Deze plicht geldt zowel tijdens de uitvoering van de overeenkomst als na het einde van de arbeidsovereenkomst. Bovendien bevat de strafwet een bepaling die stelt dat de werknemer de geheimen van de fabriek waarin hij werkzaam geweest is of nog is, niet kwaadwillig of bedrieglijk aan anderen mag meedelen.     

Wat gebeurt er als een werknemer gevoelige informatie lekt?

1. Schadevergoeding

De werkgever die schade lijdt door niet-naleving van de geheimhoudingsverplichting kan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst een schadevergoeding vorderen van de werknemer. Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geldt weliswaar een beperkte aansprakelijkheid. Dit betekent dat de werknemer enkel aansprakelijk kan zijn voor zijn bedrog of zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Na het einde van de arbeidsovereenkomst of voor handelingen buiten de arbeidsrelatie zal de werkgever een schadevergoeding kunnen vorderen op basis van de gemeenrechtelijke regels (art.1382 BW).

2. Andere sancties op ondernemingsvlak

In het arbeidsreglement kunnen hiervoor specifieke sancties opgenomen zijn. Bijvoorbeeld: geldboete, waarschuwing, …

3. Ontslag om dringende reden

Een ernstige overtreding van de verplichting kan zelfs leiden tot een ontslag om dringende reden.

4. Strafsancties

Handelt de werknemer met de bedoeling de werkgever schade te berokkenen of een ongeoorloofd voordeel voor zichzelf of een ander te bekomen, dan kan hij veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van 3 maanden tot 3 jaar en een geldboete.

In samenwerking met SD Worx