Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Kan ik ontslagen worden als mijn rijbewijs tijdelijk ingetrokken wordt?

Voor mijn job moet ik veel de baan op met mijn auto. Kan ik ontslagen worden als mijn rijbewijs tijdelijk ingetrokken wordt?
Het advies van Kathy Dillies, SD Worx

Uit de korte toelichting blijkt dat het gebruik van je auto noodzakelijk is om je arbeidsovereenkomst uit te voeren. De tijdelijke intrekking van je rijbewijs zorgt er bijgevolg onvermijdelijk voor dat je tijdelijk in de onmogelijkheid bent om de overeengekomen arbeid te verrichten.

Maar om nu louter op die grond tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te beslissen is iets te kort door de bocht gaan.

Op zich vormt de tijdelijke intrekking van het rijbewijs geen reden tot ontslag.

Indien je door die omstandigheid in de onmogelijkheid verkeert om je werk uit te voeren, zal de arbeidsovereenkomst in eerste instantie geschorst worden.
Hoewel de afwezigheid wel gewettigd is, geeft ze geen aanleiding tot betaling van loon.

Je kan met je werkgever eventueel wel één en ander regelen. Tijdens de periode van rijverbod kan je bijvoorbeeld overeenkomen om vakantiedagen op te nemen. Je kan eventueel ook tijdens deze periode overeenkomen om tijdelijk een andere functie (waarvoor je niet op de baan moet) uit te oefenen.

Of de intrekking van het rijbewijs nu een ontslag kan rechtvaardigen, hangt nauw samen met het geheel van concrete omstandigheden waarin de intrekking plaatsvindt: is dit de eerste keer of gebeurt dit al vaker, hoelang duurt de intrekking van het rijbewijs, wat is de reden van intrekking (vb. dronkenschap), … 

Conclusie: de tijdelijke intrekking van het rijbewijs vormt geen reden tot ontslag. De concrete omstandigheden waarin de intrekking plaatsvindt, kunnen hier desgevallend wel toe leiden.