Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Kan ik als bediende een vergoeding willekeurig ontslag eisen van mijn ex-werkgever?

Kan ik als bediende een vergoeding willekeurig ontslag eisen van mijn ex-werkgever?
 

 

ANTWOORD

Neen, dat kan niet. Enkel arbeiders komen in aanmerking voor de wettelijke vergoeding wegens willekeurig ontslag. Bedienden kunnen wel schadevergoeding eisen indien zij kunnen aantonen dat de werkgever misbruik heeft gemaakt van zijn ontslagrecht.

Wat is willekeurig ontslag?

We spreken van willekeurig ontslag wanneer een arbeider die voor onbepaalde duur is aangeworven, wordt ontslagen om een reden:

  • die geen verband houdt met zijn geschiktheid of gedrag;
  • en die niet berust op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming.

Voorbeelden zijn:

  • het ontslag omdat een werknemer weigert onwettige overuren te presteren;
  • het ontslag omdat een werknemer zijn achterstallig loon opeist.

Wat zijn de gevolgen?

Wanneer de arbeider vermoedt dat het ontslag willekeurig is, dan kan hij een vordering wegens willekeurig ontslag instellen. De arbeider moet geen bewijs leveren.

De bewijslast rust op de werkgever. Hij moet bewijzen dat het ontslag niet willekeurig is geweest.

Kan de werkgever dat bewijs niet leveren, dan moet hij de werknemer een forfaitaire schadevergoeding van 6 maanden brutoloon betalen tenzij bij algemeen verbindend verklaarde CAO een andere vergoeding werd vastgesteld.

Deze vergoeding is cumuleerbaar met de verbrekingsvergoeding, maar niet met de schadevergoeding wegens niet-naleving van de ontslagbescherming bij zwangerschap, educatief verlof, militaire verplichtingen of ten aanzien van leden en kandidaat-leden van de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Wat zijn de mogelijkheden voor bedienden?

Voor bedienden bestaat er geen uitdrukkelijke wetsbepaling die vergelijkbaar is met de bepaling inzake willekeurig ontslag voor arbeiders.

De werkgever mag echter geen misbruik maken van zijn ontslagrecht. Is de bediende van oordeel dat dit wel is gebeurd, dan kan hij zich beroepen op de leer van het rechtsmisbruik en een schadevergoeding eisen.

De bediende moet dan wel de motieven van zijn ontslag achterhalen, bewijzen en aantonen dat deze motieven een misbruik van het ontslagrecht inhouden. Hij moet ook bewijzen dat hij schade heeft geleden en hij moet de omvang van de schade aantonen.

Indien de bediende dit bewijs kan leveren, zal de rechter geen forfaitaire vergoeding toekennen, maar zal enkel de bewezen schade worden vergoed. In de praktijk begroten rechters de schadevergoeding vaak ex aequo et bono.

In de rechtspraak werd o.m. in de volgende gevallen een schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht toegekend:

  • bij overdreven benadeling of totaal lichtzinnig ontslag, zoals bijvoorbeeld bij ontslag van een competente medewerker met 10 jaar onberispelijke dienst omwille van één dag ongewettigde afwezigheid;
  • bij afwijking van het doel van het ontslagrecht, zoals bijvoorbeeld wanneer een werknemer wordt ontslagen door wiens klachten een syndicale tussenkomst plaatsvond.

 

i.s.m. SD Worx