Kan een langdurige ziekte aanleiding geven tot ontslag?

Kan ik door mijn werkgever ontslagen worden omdat ik ziek ben ? Ik ben nu al een goeie drie maanden thuis wegens ziekte en ik vrees dat mijn werkgever me zal ontslaan. Bestaan hier regels rond?

Als algemene regel geldt dat ziekte geen reden kan zijn om als werknemer ontslagen te worden. Toch heeft de werkgever een aantal mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Verbreken

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst in principe verbreken. Dit is echter niet aan te raden, want zowel arbeiders als bedienden kunnen hiertegen acties ondernemen. Een arbeider kan een vordering wegens willekeurig ontslag instellen, een bediende een vordering wegens misbruik van recht.

Opzeggen

De arbeidsovereenkomst kan ook opgezegd worden tijdens een ziekteperiode. Bij een opzegging hoort echter een opzeggingstermijn en deze begint bij geval van ziekte pas te lopen op het moment dat de werknemer terug komt werken.

Uitzonderlijke gevallen

Soms kan ziekte het ontslag vergemakkelijken. Dit is zo in volgende gevallen.

- Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of een bepaald werk van minder dan 3 maanden: als een bediende in dit geval langer dan 7 kalenderdagen (ononderbroken) arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval kan de werkgever de arbeidsovereenkomst zonder enige formaliteit, onmiddellijk en zonder betaling van een verbrekingsvergoeding beëindigen.

- Proefperiode: een bediende die zich nog in de proefperiode bevindt en langer dan 7 kalenderdagen arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval kan onmiddellijk, zonder formaliteiten en vergoeding ontslaan worden.

- Ziekte van meer dan 6 maanden bij arbeiders: een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval over een aaneengesloten periode van meer dan 6 maanden is een wettige reden voor de werkgever om de overeenkomst van onbepaalde duur te verbreken. De werkgever blijft verplicht om de normale verbrekingsvergoeding te betalen. Hij loopt echter niet het risico om daarenboven een vergoeding wegens willekeurig ontslag te moeten betalen.

- Ziekte van meer dan 6 maanden bij bedienden: ook hier is een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval over een aaneengesloten periode van meer dan 6 maanden een wettige reden voor de werkgever om de overeenkomst van onbepaalde duur te verbreken. De werkgever moet de normale verbrekingsvergoeding uitbetalen, maar hij mag het gewaarborgd loon dat hij heeft uitbetaald vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid of sedert het begin van de opzeggingstermijn in mindering brengen.

Opmerking:

- Deze regels gelden niet voor bevallingsrust.
- Als wordt vastgesteld dat de werknemer definitief arbeidsongeschikt is, kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden wegens medische overmacht.