Ik werd ontslagen toen ik wettelijk beschermd was. Kan ik extra ontslagvergoeding eisen?

Ik werd anderhalf jaar geleden ontslagen. Het ontslag vond plaats binnen een periode van 3 maanden nadat ik één maand ouderschapsverlof met onderbrekingsuitkeringen had genomen. Pas nu ontdek ik dat ik beschermd was tegen ontslag. Kan ik nu nog een extra ontslagvergoeding eisen?
Het advies van Kathy Dillies, SD Worx

Ontslagbescherming

Het klopt dat je beschermd bent tegen ontslag in geval van ouderschapsverlof. De bescherming vangt aan op de dag van de geldige aanvraag van het ouderschapsverlof en eindigt drie maanden na afloop ervan.

De ontslagbescherming houdt in dat de werkgever tijdens deze periode niet mag overgaan tot ontslag, tenzij om dringende reden of omwille van een voldoende reden. Een voldoende reden is een reden waarvan de aard en de oorsprong vreemd is aan de opname van het verlof. De bewijslast ligt bij de werkgever.

Sanctie

Beëindigt de werkgever de arbeidsovereenkomst zonder dringende reden of zonder voldoende reden, dan is hij een bijkomende beschermingsvergoeding verschuldigd gelijk aan 6 maanden loon.

Verjaring

Tegen de werkgever die het ontslagverbod overtreedt, kan je een vordering bij de arbeidsrechtbank instellen tot het bekomen van de beschermingsvergoeding.

De vordering steunt (onrechtstreeks) op de arbeidsovereenkomst. Dergelijke vordering verjaart één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat je één jaar de tijd hebt om naar de arbeidsrechtbank te stappen. Na die termijn kan je de vergoeding niet meer opeisen.

Indien je arbeidsovereenkomst anderhalf jaar geleden eindigde, ben je dus te laat om desgevallend nog een beschermingsvergoeding te vorderen.