Hoeveel zal mijn werkloosheidsuitkering bedragen?

Je bent zonet ontslagen. Hoe kan je te weten komen op hoeveel werkloosheidsuitkering je recht hebt?

 

Bepalende factoren

Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen wordt vastgesteld op basis van het laatst verdiende loon, het beroepsverleden en de gezinstoestand. In principe worden de uitkeringen toegekend voor onbeperkte duur.

 

De werkloosheidsuitkeringen worden berekend op het laatst verdiende brutoloon. Dit brutoloon wordt begrensd. Dit wil zeggen dat met een hoger loon geen rekening gehouden wordt.

 

Om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen moet de aanvrager een aantal arbeidsdagen in loondienst (dit is de ‘wachttijd’) bewijzen en dit gedurende een bepaalde periode (de zogenaamde ‘referteperiode’) die onmiddellijk voorafgaat aan de uitkeringsaanvraag. Voor een ononderbroken voltijdse tewerkstelling telt de RVA 78 arbeidsdagen per trimester. Voor een ononderbroken voltijdse tewerkstelling gedurende een volledige maand, worden maximaal 26 werkdagen gerekend. Voor een onderbroken voltijdse tewerkstelling (onvolledige maanden) wordt het aantal dagen berekend door het aantal effectief gewerkte dagen tijdens de gewerkte periode te vermenigvuldigen met 6 en te delen door het gemiddeld aantal werkdagen per week.

 

Ook je gezinstoestand bepaalt mee de hoogte van de werkloosheidsuitkering. In de werkloosheidsreglementering worden drie gezinssituaties onderscheiden: de werknemer met gezinslast, de samenwonende werknemer en de alleenstaande werknemer. Een werkloze met gezinslast zal bijvoorbeeld een hogere uitkering krijgen dan een alleenstaande. Een werkloze die samenwoont met iemand die zelf over een inkomen beschikt, krijgt dan weer een lager percentage.

 

Hoeveel werkloosheidsuitkering krijg je?

Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen is gelijk aan een bepaald percentage van je laatst verdiende loon. Dit loon wordt niet altijd volledig in aanmerking genomen want er is een loongrens.

 

Op 1 juni 2016 bedroeg de hoogste loongrens 2.547,39 euro per maand. Deze geldt gedurende de eerste 6 maanden van de eerste vergoedingsperiode. De intermediaire loongrens bedraagt 2.374,21 euro per maand en geldt gedurende de volgende 6 maanden van de eerste vergoedingsperiode. De basisloongrens bedraagt 2.218,65 euro per maand en geldt na de eerste vergoedingsperiode.

 

Hoe evolueren jouw uitkeringen?

De "degressiviteit"

De uitkeringen zijn degressief. Dat betekent dat het bedrag van de uitkeringen na verloop van tijd zal zakken.

Je doorloopt een eerste, tweede en ten slotte een derde vergoedingsperiode.

 

Eerste vergoedingsperiode: 12 maanden

Alle werklozen ontvangen:

 • tijdens de eerste drie maanden werkloosheid:
 • 65% van hun laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens;
 • van de vierde tot zesde maand werkloosheid:
 • 60% van hun laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens;
 • van de zevende tot twaalfde maand werkloosheid:
 • 60% van hun laatst verdiende loon, begrensd tot de middelste loongrens.

 

Tweede vergoedingsperiode: maximaal 36 maanden

Na deze eerste periode van één jaar (= 3 maanden + 3 maanden + 6 maanden) volgt een periode van 2 maanden, verlengd met 2 maanden per jaar beroepsverleden. Deze tweede periode bedraagt maximaal 36 maanden en is opgedeeld in maximaal 5 fases:

 • een eerste fase van maximaal 12 maanden (2 maanden "vast" en maximaal 10 maanden in functie van het beroepsverleden).
 • U ontvangt naargelang van uw gezinstoestand de volgende bedragen:
 • samenwonende met gezinslast:
 • 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de laagste loongrens;
 • alleenwonende:
 • 55% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de specifieke loongrens;
 • samenwonende zonder gezinslast:
 • 40% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de laagste loongrens;
 • vier volgende fases van samen maximaal 24 maanden (= maximaal 4 periodes van telkens maximaal 6 maanden):
 • de uitkeringen zakken in vier keer tot een forfaitaire uitkering.

 

Derde vergoedingsperiode: na maximaal 48 maanden

Tijdens de derde periode, na maximaal 48 maanden werkloosheid (= 12 maanden eerste periode + maximaal 36 maanden tweede periode), ontvangt u als werkloze een forfaitaire uitkering. Het bedrag hangt af van uw gezinssituatie, maar niet langer van uw laatst verdiende loon.

 

Praktisch

De werkloze die uitkeringen wenst te ontvangen, dient hiertoe een aanvraag in bij de uitbetalingsinstelling van zijn keuze. De uitbetalingsinstellingen zijn ofwel de officiële Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, ofwel de vakbonden.