Generatiepact / Langer werken aanmoedigen

 Het Generatiepact wil niet enkel jongeren gemakkelijker aan een job helpen, maar het wil er ook voor zorgen dat ouderen langer willen blijven werken.

Hieronder vind je enkele van de maatregelen waarmee het dat doel wil bereiken:

- Bonussysteem vanaf 62 jaar: werknemers en zelfstandigen die boven de 62 jaar tot aan de wettelijke pensioenleeftijd blijven werken, krijgen extra pensioenrechten. Het bedrag van de pensioenbonus en de verdere praktische uitvoering ervan zullen in uitvoeringsbesluiten door de koning vastgelegd worden.

- Mogelijkheid om een pensioen te combineren met een arbeidsinkomen: Die mogelijkheid wordt begrensd tot een totaalinkomen (overlevingspensioen + bruto-inkomen toegelaten arbeid) van 26.200 euro per jaar, verhoogd met 3.710,80 euro per kind ten laste.

- Individuele berekening van het pensioenbedrag: Elke persoon die dat wenst moet, ongeacht de aard van zijn loopbaan, op termijn een individuele berekening van zijn pensioenbedrag kunnen krijgen. Vanaf 55 jaar moet dat elk jaar automatisch gebeuren.

- Landingsbanen: Om het aantal vervroegde uittredingen te verminderen, bestaat er een alternatief in de vorm van landingsbanen voor oudere werknemers. Waar op dit moment tijdskrediet slechts is toegestaan voor maximum 5% van het personeel, zullen werknemers, ouder dan 55 jaar, sowieso gebruik kunnen maken van een 4/5 tijdskrediet (behalve voor paritair bepaalde sleutelfuncties).

- Overstap op een lichtere job: Werknemers die zware arbeid verrichten, moeten meer mogelijkheden krijgen om over te stappen op een lichtere job, bij voorkeur in de eigen onderneming. Wie in dat geval aan inkomensverlies lijdt, krijgt een tijdelijke compensatie. Die compensatie kan de vorm aannemen van een vermindering van de persoonlijke bijdragen of van een forfaitaire premie van het Ervaringsfonds.