Deeltijdse arbeid: arbeidsovereenkomst

Iedere deeltijdse werknemer ontvangt van zijn werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Dit ten laatste op de dag dat je in dienst treedt bij die werkgever. Dit is een gewone arbeidsovereenkomst voor arbeiders, bedienden, dienstboden, handelsvertegenwoordigers of studenten.

De arbeidsovereenkomst vermeldt volgende punten:

  • de overeengekomen deeltijdse arbeidsregeling
  • het werkrooster
  • verwijzing naar de deeltijdse arbeidsregelingen die vervat zijn in het arbeidsreglement (eventueel)
  • verwijzing naar de deeltijdse arbeidsregelingen die door de paritaire comités of op ondernemingsniveau zijn vastgesteld (eventueel)

Geen of onnauwkeurige overeenkomst?

Heb je geen geschreven arbeidsovereenkomst ontvangen, dan mag je de arbeidsregeling kiezen die jou voor jou het meest gunstig is. Die keuze heb je ook als de arbeidsovereenkomst geen of een onnauwkeurige deeltijdse arbeidsregeling en werkrooster vermeldt.

In beide gevallen kan je kiezen uit de deeltijdse arbeidsregelingen die vermeld worden in het arbeidsreglement. Vermeldt het arbeidsreglement niets, dan kan je kiezen uit de arbeidsregelingen en werkroosters die vermeld worden op andere verplichte sociale documenten (o.a. personeelsregister, individuele rekening).

Bekendmaking van het werkrooster

Naast de verplichte opname van het werkrooster in het arbeidsreglement moet je werkgever het werkrooster eveneens bekendmaken.

Vast werkrooster

Werk je volgens een vast werkrooster, dan moet je baas een kopie of een afschrift van de arbeidsovereenkomst bewaren op de plaats waar ook het arbeidsreglement wordt bewaard.

Variabel werkrooster

Werk je echter volgens een variabel werkrooster, dan is je baas verplicht de dagelijkse werkroosters minstens 5 dagen vooraf mee te delen door aanplakking.

Hij mag dit ook per fax of e-mail doen indien dat voorzien is in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement. In dit laatste geval moet hij het bericht voor het begin van de arbeidsdag aanplakken in de onderneming. Die aanplakking is bedoeld voor de sociale inspectie.

Maakt je baas de werkroosters niet bekend, dan word je verondersteld voltijdse prestaties te verrichten. De werkgever zal in dit geval R.S.Z.-bijdragen op het loon van een voltijdse werknemer moeten betalen.

Controledocument

Verder dient de werkgever over een controledocument te beschikken waarin alle afwijkingen van het werkrooster worden opgetekend. Het is immers niet altijd mogelijk om het bestaande werkrooster strikt te respecteren. De arbeidsprestaties kunnen al eens voor of na het overeengekomen uur aanvangen of stoppen.

Sancties

Indien een werkgever de vereiste formaliteiten niet naleeft, kan hij aanzienlijke sancties oplopen.

Zo kan tegen een werkgever die de formaliteiten van bekendmaking van de uurregelingen en/of het bijhouden van het controledocument niet naleeft, gevangenisstraffen en boetes worden uitgesproken. Indien het openbaar ministerie van strafvervolging afziet, kan de overheid alsnog aanzienlijke administratieve geldboetes opleggen aan de werkgever.

Terug naar het dossier over deeltijds werken.

I.s.m. SD Worx