De tewerkstellingscel

Een tewerkstellingscel heeft als doel ontslagen werknemers te begeleiden en hen maximale kansen te geven om een nieuwe job te vinden.

Het stelsel van de tewerkstellingscel werd oorspronkelijk opgericht om ondernemingen in herstructurering te begeleiden die gebruik wilden maken van de regeling van de verlaagde brugpensioenleeftijd.

Voortaan zijn alle ondernemingen met meer dan 20 werknemers verplicht om een tewerkstellingscel op te richten, of om aan een permanente tewerkstellingscel deel te nemen, van zodra ze een collectief ontslag aankondigen.

6 maatregelen

Concreet zijn op alle collectieve ontslagen die vanaf 7 april 2009 worden aangekondigd de volgende maatregelen van toepassing:

1. Alle ondernemingen met meer dan 20 werknemers die overgaan tot een collectief ontslag moeten een tewerkstellingscel oprichten voor een periode van:

- 6 maanden voor de werknemers die minstens 45 jaar zijn
- 3 maanden voor de werknemers die nog geen 45 jaar zijn.

2. Alle ontslagen werknemers moeten zich bij de tewerkstellingscel inschrijven en actief meewerken aan het aanbod.

3. De werkgever in herstructurering moet elke ingeschreven werknemer die op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag minstens 1 jaar ononderbroken  anciënniteit heeft een inschakelingsvergoeding betalen voor een periode van:

- 6 maanden voor de werknemers die minstens 45 jaar zijn
- 3 maanden voor de werknemers die nog geen 45 jaar zijn

Deze inschakelingsvergoeding wordt niet verminderd tijdens periodes van werkhervatting bij een nieuwe werkgever.

4. Aan alle werknemers die bij een tewerkstellingscel zijn ingeschreven moet een outplacementaanbod worden gedaan. Werknemers die:

- minstens 45 jaar zijn, hebben recht op minimum 60 uren outplacement
- nog geen 45 jaar zijn, hebben recht op minimum 30 uren outplacement

Het outplacementaanbod moet goedgekeurd worden door de minister van Werk na advies van de bevoegde gewestminister van Werk.

5. Ook de tijdelijke werknemers en interims van wie het contract niet werd verlengd als gevolg van de herstructurering kunnen zich inschrijven bij de tewerkstellingscel. Dit op voorwaarde dat zij op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit in de onderneming hebben. Tijdens hun inschrijving in de tewerkstellingscel hebben de betrokkenen recht op de verhoogde werkloosheidsuitkeringen van tijdelijke werklozen.

6. Er wordt voorzien in een tegemoetkoming in de outplacementkosten volgens volgende principes:

- de terugbetaling van een outplacement die leidt tot een tewerkstelling is dubbel zo hoog als van een outplacement die niet leidt tot een tewerkstelling;
- de terugbetaling van de outplacement voor +45jarigen is dubbel zo hoog als die voor -45jarigen;
- de kosten mogen in een sectoraal fonds, dat de kosten voor zijn rekening neemt, gestort worden.