“Het gevaarlijkste dossier - waarover niet werd onderhandeld - is het eenheidsstatuut.”

Eenheidsstatuut: het grote struikelblok?

Di Rupo zal zich nog moeten haasten. Zijn regering kan slechts twee jaar doorwerken.

Di Rupo I heeft structurele hervormingen aangekondigd op onze arbeidsmarkt. Schoolverlaters ontvangen pas na een jaar een uitkering. Die uitkering zal sneller in de tijd verminderen. We zullen langer moeten wachten op een brugpensioen. En de uitzendarbeid wordt in alle sectoren toegelaten, dus ook bij de overheid.

Daarmee heeft het regeerakkoord enkele bakens verzet. Dit pakket maatregelen wordt verkocht als een zware sanering. Maar het werk is niet af.

Als de regering wil dat we langer werken, kan ze misschien best vertellen hoe we dit moeten doen? Er is al zo lang sprake om de loopbanen anders in te richten. Waarom geen werk maken van dat ‘rugzakje’, waarbij een werknemer op basis van zijn prestaties en gevolgde opleidingen rechten krijgt die hij later kan gebruiken. En wat met de hervormingen van de pensioenleeftijd, van de ambtenarenpensioenen, van de index?

Het gevaarlijkste dossier - waarover niet werd onderhandeld - is het eenheidsstatuut. De regering rekent weer op de sociale partners om de twee statuten van de bedienden en de arbeiders samen te voegen. Tegen 8 juli 2013, zo heeft het Grondwettelijk Hof beslist, moet het nieuwe statuut er zijn. Is dit mogelijk in de huidige constellatie waarbij de Waalse socialisten de toon zetten? Vorig jaar hadden de sociale partners een eerste, schuchter compromis uitgezweet. Het ABVV ging dwars liggen. De regering Leterme heeft het licht gewijzigd doorgedrukt.

Binnen de vakbonden leeft grote tegenstand. Want het eenheidsstatuut vraagt om een gehele herstructurering van hun organisatie. Niet alleen zullen de paritaire comité’s anders opgedeeld worden. Ook de vakbondsfederaties zoals LBC of BBTK, hele grote machines met machtige vakbondslui, zullen zich anders moeten organiseren. Voorlopig weten de vakbonden niet welke richting ze moeten kiezen met die dreigende reorganisatie. Daarom mag u vertragingsmanoeuvres verwachten die leiden tot late en halfslachtige oplossingen.

De onderhandelaars rond Di Rupo hebben bewezen dat ze aan de oppervlakte kunnen schrapen. Is de nieuwe regering ook in staat echt moeilijke beslissingen te nemen?

Midden 2014 oordeelt de kiezer over het geleverde werk.