“Er is nog veel werk aan de winkel voor we van een echt eenheidsstatuut kunnen spreken”

Over het eenheidsstatuut, dat op 1 januari van dit jaar werd ingevoerd, is al heel wat inkt gevloeid. Niet alleen is er door die hervorming een nieuwe ontslagregeling van kracht en werden zowel de carensdag als de proefperiode afgeschaft, een  nieuwe cao zorgde er ook voor dat werknemers die aan de deur gezet worden vanaf 1 april een schriftelijke motivering van hun ontslag kunnen eisen.

Stof genoeg dus voor een discussie over de achterliggende visie en de verschillende gevolgen van het eenheidsstatuut. Vorige week woensdag hielden advocatenkantoor Liedekerke en Vlerick Alumni in de gebouwen van de business school in Gent een debat met minster van Werk Monica de Coninck, Bart Buysse van het VBO en Carta Mundi-CEO Chris Van Doorslaer. We belden moderator Paul Geerebaert daags nadien op voor een evaluatie.

Was het een pittig debat? Roept de nieuwe wet veel controverse op?

Paul Geerebaert: “Er zijn toch wel een aantal controversiële kantjes aan de wet. Zo sprak het ACW onlangs nog van ‘medisch huisarrest’ naar aanleiding van het arbeidsreglement dat sociaal secretariaat SD Worx had opgesteld op basis van het eenheidsstatuut. Dat reglement bepaalt namelijk dat werknemers tijdens de eerste dertig dagen van hun ziekteverlof vier uur per dag beschikbaar moeten zijn voor een controlearts, ook al staat er op hun ziektebriefje vermeld dat ze de woning mogen verlaten. ”

Wat vonden de panelleden van die kwestie?

“Het was interessant om te horen dat de mogelijkheid om medisch huisarrest op te leggen Chris Van Doorslaer bijvoorbeeld niet echt interesseerde. Hij heeft in zijn bedrijf namelijk een positiever alternatief: een beloningssysteem met extra verlofdagen voor werknemers die in het afgelopen jaar niét ziek geweest zijn. Hij wees er ook op dat bedrijven met een hoog ziekteverzuim vooral op zoek moeten gaan naar de echte oorzaken daarvan. Zo kan er bijvoorbeeld een probleem in de organisatie aan de basis van het ziekteverzuim liggen. Ten slotte stelde hij ook dat het systeem van medische controles helemaal niet efficiënt is, onder meer omdat controleartsen vaak de behandelende geneesheer niet durven tegenspreken.”

Was iedereen het daarmee eens?

“Nee, sommige werkgevers verdedigen het systeem omdat ze vinden dat je door controles uit te voeren toch een krachtig signaal geeft dat misbruik niet door de beugel kan.”

Waren er daarnaast nog punten van kritiek op de wet?

“Ja, in de zaal waren een aantal werkgevers en HR-verantwoordelijken die vonden dat het eenheidsstatuut een gebrek aan ambitie vertoonde. Ze vroegen zich af of het Oostenrijkse ‘rugzakmodel’ niet interessanter zou zijn. Daar kunnen werknemers in de loop van hun carrière namelijk een ontslagvergoeding bijeensparen. Werkgevers storten daar preventief 1,53 procent van het loon in een rugzakje van de werknemer en als hij ontslagen wordt kan hij dat effectief gebruiken, maar als hij onmiddellijk nieuw werk vindt, dan neemt hij dat rugzakje gewoon mee naar zijn nieuwe werkgever die op zijn beurt ook 1,53 procent van het nieuwe loon stort. Word je nooit ontslagen, dan kom je aan het einde van je loopbaan aan een mooie som die je in je aanvullend pensioen kan storten. Het grote voordeel van dat systeem is dat je bij een nieuwe werkgever niet telkens van nul moet herbeginnen om je ontslagvergoeding op te bouwen. En voor de werkgever worden de kosten meer gespreid dan in ons Belgisch systeem.”

Hoe reageerde de minister daarop?

“Haar antwoord was heel duidelijk: de timing liet niet meer ambitie toe. De regering moest eerst en vooral de punten van kritiek van het Grondwettelijk Hof oplossen. De discriminatie van opzeggingstermijnen wegwerken en de carensdag afschaffen waren dus de prioriteiten en verdergaande hervormingen waren niet haalbaar op twee jaar tijd. De minister wees er ook op dat het Oostenrijks systeem niet alleen maar voordelen heeft: zo is het bijvoorbeeld ook duurder voor de werkgevers, aangezien ze ook moeten betalen voor een ontslag dat er misschien niet komt. Bart Buysse sloot zich daar trouwens bij aan. Hij noemde het systeem ook asociaal omdat werknemers die veel herstructureringen gekend hebben op einde van hun loopbaan met een leeg rugzakje achterblijven.”

Kent de wet behalve het systeem van controle bij ziekte nog onverwachte gevolgen voor de werknemers?

“Wie nu naar een nieuwe werkgever wil overstappen, doet er goed aan om tijdens de contractbesprekingen niet alleen over zijn loon te onderhandelen. Hij moet ook mondig genoeg zijn om in zijn contract een beding te laten opnemen dat een langere opzeggingstermijn voorziet dan wat wettelijk verplicht is. Anders sta je natuurlijk nergens als je ontslagen wordt tijdens de eerste drie maanden van je contract. Je opzeggingstermijn bedraagt dan namelijk maar twee weken. Volgens Bart Buysse zullen werkgevers daardoor nu veel sneller beslissingen nemen. Hij zei ook dat clausules om de opzeggingstermijn te verlengen werkgevers een nieuwe creatieve mogelijkheid bieden in de war for talent, al benadrukte hij dat dit natuurlijk slechts één element is, naast onder meer jobinhoud en doorgroeimogelijkheden.”

De proeftijd werd ook afgeschaft. Zorgt dit voor meer uitzendarbeid, zoals de sector zelf beweert?

“In het panel was men het er nogal snel over eens dat dit niet zo is. De ware reden voor de stijging is waarschijnlijk dat ‘instroom’  – naast bijvoorbeeld ‘vervanging’ – sinds september vorig jaar ook een geldig motief is voor uitzendarbeid. Bart Buysse benadrukte wel dat de werkgevers het nog steeds een bittere pil om te slikken vinden dat de proeftijd nu is weggevallen.”

Vond het panel de verplichte motivering bij ontslag een goede zaak?

“Ja, want heel wat werkgevers schieten soms tekort op het gebied van evaluatie van hun medewerkers. De verwachting is dat die verplichte motivering ervoor zal zorgen dat bedrijven meer de gewoonte kweken om hun werknemers jaarlijks te evalueren. In die zin is die verplichting iets dat echt wel nodig was.”

Hadden de werkgevers dan geen bezwaren? Het zorgt toch voor extra administratieve rompslomp?

“Vanuit het publiek kwam inderdaad die opmerking. Niet alleen moet het ontslag schriftelijk gemotiveerd worden, er zal ook bijkomend werk zijn om de personeelsdossiers bij te houden. Als een werkgever een ontslag motiveert moet hij dat ook kunnen staven aan de hand van schriftelijke bewijzen die hij heeft bijgehouden tijdens de loopbaan van de werknemer. Veel kmo’s hebben meer een mondelinge traditie. De nieuwe wet zal hen dus extra tijd en geld kosten.”

“Ik heb het panel ook gevraagd of de verplichting om alles op te schrift te stellen er ook niet voor kan zorgen dat de toon scherper wordt en dat je op die manier als werknemer zelfs gebrandmerkt kan worden. Tot mijn verbazing werd dat wat weggewuifd en zei men dat de nadruk vooral op preventie zal komen te liggen. Volgens mij is dat een iets te rooskleurige gedachte. Zelf denk ik dat de nieuwe regeling voor meer conflicten zal zorgen.”

Sluit de motiveringsplicht willekeur bij een ontslag nu volledig uit?

“De meeste ontslagen zullen in de toekomst waarschijnlijk beter gemotiveerd en dus minder willekeurig zijn. Maar de sanctie in geval van willekeurig ontslag wordt nu zeer onzeker: vroeger was het zo dat bij een willekeurig ontslag van een arbeider, de werkgever zes maanden moest uitbetalen. Nu is dat drie à zeventien weken bij een ‘kennelijk onredelijk ontslag’. Nu, dat is altijd iets ernstigs en ik weet niet wat een rechter zal doen besluiten om drie of zeventien weken toe te kennen. Het panel wist me daar ook geen echt antwoord op te geven. Ik vrees dus dat dit voor de werknemer én voor de werkgever rechtsonzekerheid betekent: eerder ‘links’ geïnspireerde arbeidsrechtbanken zullen voor zeventien weken opteren, rechtbanken die de werkgevers meer genegen zijn zullen maar drie weken opleggen.”

Afrondend: vonden de panelleden de hervorming nu eigenlijk geslaagd?

“Ze vonden het zeker goed dat er eindelijk ‘iets’ is gebeurd, maar de werkgevers hebben meteen ook aangehaald dat het voor hen slechts een eerste stap is naar de harmonisering van het statuut van arbeiders en bedienden. In de toekomst verwachten ze dan ook nog nieuwe regelingen in verband met aanvullende pensioenen en vakantie. Ze zien deze wet zeker niet als een eindpunt, maar slechts als een begin. Er is, zowel voor de regering als voor de sociale partners, nog veel werk aan de winkel vooraleer we van een echt eenheidsstatuut kunnen spreken. En wat de nieuwe cao over ontslagmotivering betreft: het is de praktijk die zal uitwijzen of we deze echt geslaagd zullen mogen noemen of niet.”