"3 maanden opzeg hoeft niet voor mijn baas. Mag dit wettelijk ook?"

“Ik heb een nieuwe job gevonden maar moet in theorie nog 3 maanden opzegtermijn doen bij mijn oude werkgever. Hij vindt het echter geen probleem als ik vroeger vertrek. Hij heeft me mondeling de toestemming gegeven. Is dit voldoende?”

In principe eindigt je arbeidsovereenkomst pas na afloop van je opzegtermijn. Tijdens de maanden opzeg is het wel mogelijk om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen (artikel 1134 Burgerlijk Wetboek).

Als je tijdens de opzegtermijn een andere job hebt gevonden, kan je dus perfect met je werkgever overeenkomen om de overeenkomst door wederzijdse toestemming te beëindigen. Je hoeft het einde van je opzegtermijn niet af te wachten.

Goeie raad: leg het schriftelijk vast

Aan de beëindiging door wederzijdse toestemming zijn geen vormvereisten verbonden. Een mondelinge toestemming van de werkgever zou dus in principe volstaan. Om bewijsproblemen te vermijden is het aan te raden om het akkoord tot beëindiging schriftelijk vast te stellen. Het document vermeldt de datum waarop je uit dienst treedt en de onderlinge overeenstemming tot beëindiging, waarbij zowel werkgever als werknemer ondertekenen met 'gelezen en goedgekeurd'.

Wat als mijn baas plots niet meer akkoord gaat?

Stel dat je tijdens je opzegtermijn een andere job vindt en je werkgever wil dat je de opzegtermijn toch tot het einde presteert, dan heb je als bediende de mogelijkheid om een tegenopzegging te betekenen. Hierdoor kan je de arbeidsrelatie met de werkgever beëindigen vóór het einde van de opzeggingstermijn.

Hou er wel rekening mee dat je hoe dan ook een bepaalde termijn zal moeten presteren. De termijn van tegenopzegging is afhankelijk van je brutojaarloon:
- Ze bedraagt 1 maand indien je jaarloon niet hoger is dan 30.327 euro.
- Ze bedraagt 2 maanden indien je jaarloon niet hoger is dan 60.654 euro.
- Heb je een jaarloon hoger dan 60.654 euro dan wordt de tegenopzegging bepaald in overleg tussen jou en je werkgever of door de rechter. De termijn mag hoe dan ook niet langer zijn dan 4 maanden.

De tegenopzegging geef je op dezelfde wijze als een normale opzegging die uitgaat van een werknemer. De tegenopzegging kan met andere woorden betekend worden door overhandiging van de kennisgeving aan de werkgever. Weigert de werkgever om de kennisgeving te tekenen, dan moet de kennisgeving gebeuren via aangetekend schrijven of deurwaardersexploot. In tegenstelling tot de normale opzegging vangt de tegenopzegging niet aan op de 1ste dag van de maand volgend op de kennisgeving, maar wel de dag na de kennisgeving.

De mogelijkheid om een tegenopzegging te betekenen heeft de wetgever enkel voorzien voor bedienden, niet voor arbeiders.