Welke zijn de fiscale gevolgen van een hospitalisatieverzekering?

"Wegens de toenemende kosten op de ziekenhuisfacturen voorzien meer en meer werkgevers een aansluiting bij een hospitalisatieverzekering in hun remuneratiepakket. Welke zijn de fiscale gevolgen van een hospitalisatieverzekering?"
 

De premie die de werkgever betaalt om zijn werknemer aan te sluiten bij een hospitalisatie-verzekering, wordt beschouwd als een fiscaal vrijgesteld voordeel.

In hoofde van de werkgever is de premie voor de hospitalisatieverzekering echter niet aftrekbaar.

In het verleden beschouwde de belastingadministratie enkel de collectieve polis hospitalisatie-verzekering als een sociaal voordeel. Een tussenkomt in een individuele polis werd beschouwd als een voordeel van alle aard. Sinds 1 januari 2004 kunnen in het kader van de nieuwe wetgeving op de aanvullende pensioenen ook individuele polissen worden beschouwd als een sociaal voordeel in hoofde van de werknemer.

De wijziging kan mee in het kader worden geplaatst ter bevordering van de cafetariaplannen. Een cafetariaplan is een algemene voorzorgsregeling waarbij voor iedere aangeslotene in een globaal premiebudget wordt voorzien. Vervolgens kiest iedere werknemer voor zichzelf, welke in deze regeling aangeboden dekkingen met dat premiebudget onderschreven worden. het premiebudget wordt aldus collectief toegekend, maar de keuzemogelijkheden zijn individueel.

Kan elke premie voor een individuele of collectieve hospitalisatiepolis dan worden gekwalificeerd als een sociaal voordeel?

Neen, de wetgever heeft een aantal voorwaarden gesteld waaraan de hospitalisatiepolis moet voldoen.

Het nieuwe punt 20° lid 1 in artikel 38,§1 van het WIB 1992 somt een aantal limitatieve voorwaarden op:

De hospitalisatiepolis mag uitsluitend medische kosten vergoeden die verband houden met hospitalisatie, dagverpleging, ernstige aandoeningen van de werknemer of zijn gezinsleden.

- als hospitalisatie wordt beschouwd: elk medisch noodzakelijk verblijf van tenminste één nacht in een instelling die wettelijk als ziekenhuisinstelling wordt aangezien.
- als dagverpleging wordt beschouwd: het medisch noodzakelijk verblijf zonder overnachting in een instelling die wettelijk als ziekenhuisinstelling wordt aangezien.
- als ernstige aandoeningen wordt beschouwd: aandoeningen die als zodanig door de minister bevoegd voor sociale zaken, erkend zijn.

Patrick Proost, Advanced Consultant SD WORX, en Greet Joos, Senior Manager SD WORX

I.s.m. SD Worx