Wat is een seniorvakantie en wanneer heb je er recht op?

Het recht op jaarlijkse vakantie wordt opgebouwd door de tewerkstelling in het vakantiedienstjaar (= vorige kalenderjaar). Als oudere werknemer die het werk hervat, heb je hierdoor geen of geen volledig recht op de vier weken jaarlijkse vakantie.

Daarom voorziet de seniorvakantie het recht op een volledige vakantie van vier weken, vergoed door de RVA met een seniorvakantie-uitkering.

Deze regeling geldt sinds 1 januari 2007, zowel voor arbeiders als voor bedienden, voor voltijdsen en deeltijdsen.

Voorwaarden

De voorwaarden om recht te hebben op seniorvakantiedagen en -uitkeringen zijn:

  • minimum 50 jaar oud zijn op 31 december van het vakantiedienstjaar
  • in de loop van het vakantiedienstjaar volledig werkloos of invalide (= na één jaar ziekte) geweest zijn
  • tewerkgesteld zijn in de privésector zodat de vakantiewetgeving ‘privésector’ van toepassing is
  • met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn als arbeider of bediende

De regeling is niet van toepassing indien het onvolledige recht op betaalde vakantie het gevolg is van andere onderbrekingen, zoals onbetaald verlof, tijdskrediet …

Let op!

De seniorvakantiedagen kan je pas opnemen als je gewone vakantiedagen ten laste van de werkgever of vakantiekas al opgenomen zijn.

Voorbeeld:

Je bent op 1 oktober 2011 in dienst getreden bij de werkgever. In  2012 kan je vijf vakantiedagen (3/12 van twintig) opnemen, door de werkgever bezoldigd. Daarnaast heb je recht op vijftien seniorvakantiedagen in het vijfdagenstelsel (twintig vakantiedagen - vijf gewone vakantiedagen = vijftien seniorvakantiedagen).

Seniorvakantie-uitkeringen

De seniorvakantie-uitkering bedraagt 65% van het gemiddelde brutodagloon tijdens de maand waarin de seniorvakantie voor het eerst wordt opgenomen.
Het gemiddelde dagloon wordt berekend op een begrensd brutomaandloon van: 2.039,32 euro (geldig sinds 1 februari 2012).

De maximumuitkering per dag bedraagt 50,98 euro (2.039,32 x 0,65 / 26), gerekend in de zesdagenweek.

Op deze uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 10,09 %.

Voorbeeld:

Je hebt een brutoloon van 2.039,32 euro, werkt voltijds en neemt een week seniorvakantie. Je ontvangt: de vakantie-uren opgenomen x 6, gedeeld door de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur ofwel 38 x 6 / 38 = 6 daguitkeringen van 50,98 euro of 305,88 euro bruto of 275,02 euro netto.

Om seniorvakantie-uitkeringen te kunnen ontvangen, mag je tijdens de seniorvakantie geen beroeps- of ander vervangingsinkomen genieten.

Seniorvakantie-uitkeringen kunnen wel gecumuleerd worden met een extra vergoeding betaald door de werkgever, met een aanvullende vergoeding bij werkhervatting in het kader van brugpensioen of pseudo-brugpensioen (‘Canada Dry’).

De senior-vakantieuitkering wordt uitbetaald door de RVA en wordt beschouwd als een werkloosheidsuitkering.

Aanvragen

De seniorvakantie-uitkering kan je aanvragen op twee manieren:

Op papier

Naar analogie met jeugdvakantie, wordt er een ‘ bewijs van seniorvakantie‘ ingevoerd, via het formulier C103-seniorvakantie-werkgever, dat in dubbel aan jou wordt afgeleverd in de maand waarin je voor het eerst de seniorvakantiedagen aanvraagt. Jij vult zelf het formulier C103-seniorvakantie-werknemer in en dient alle formulieren in. De volgende maanden moet je werkgever slechts één formulier C103-seniorvakantie-werkgever invullen en aan jou overhandigen.

Elektronisch

Je werkgever kan de gegevens elektronisch doorsturen (zie www.sociale-zekerheid.be) en moet dan geen papieren formulieren overhandigen. Jij moet dan enkel de eerste maand met seniorvakantiedagen het formulier C103-seniorvakantie-werknemer indienen.

Voorbeeld:

Je hebt recht op een week betaalde vakantie en kan dus in totaal drie weken seniorvakantie verkrijgen. Je neemt in januari een week betaalde vakantie. Daarna neem je jouw seniorvakantie in april (twee dagen), in juli en augustus (twee weken) en in december (het saldo).

Je moet dan de volgende formulieren indienen:

  • na de vakantiedagen eind april: de C103-seniorvakantie-werknemer en de C103-seniorvakantie-werkgever in twee exemplaren (op dit laatste formulier vult je werkgever de uren seniorvakantie van deze maand in)
  • een C103-seniorvakantie-werkgever voor juli en een C103-seniorvakantie-werkgever voor augustus
  • na de vakantiedagen in december een C103-seniorvakantie werkgever voor december

De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk op het einde van februari van het jaar dat volgt op het vakantiejaar.