Wat is de draagwijdte van een niet-concurrentiebeding?

"Wat is de draagwijdte van een niet-concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst terwijl dit - gelet op het jaarloon van de werknemer - niet toegelaten was?"
 

 

De mogelijkheid om een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor arbeiders of voor bedienden in te lassen is afhankelijk van het jaarloon van de betrokken werknemer:

 

kleiner dan 26.912 euro:

een concurrentiebeding is niet mogelijk

tussen 26.912 en 53.825 euro:

er mag enkel een concurrentiebeding worden ingelast voor die functies vermeld in de sectorale cao

groter dan 53.825 euro:

een concurrentiebeding kan tenzij voor die functies die bij sectorale cao zijn uitgesloten

 

 

Sancties

Over de precieze sanctie wanneer de werkgever de voorwaarde m.b.t. het jaarloon van de werknemer niet naleeft, bestond uiteenlopende rechtspraak.

In een recent arrest oordeelde het hof van cassatie dat het concurrentiebeding nietig is als de voorwaarde van het jaarloon niet is gerespecteerd. Deze nietigheid kan echter alleen door de werknemer worden ingeroepen. Dit betekent het volgende:

  • - indien de betrokkene zelf ontslag neemt en de nietigheid van de clausule inroept, kan hij toch naar de concurrentie stappen.
  • - indien hij de nietigheid niet inroept, kan hij de schadevergoeding claimen die in het concurrentiebeding vermeld staat. de werkgever moet deze vergoeding betalen tenzij hij aan de werknemer meldt dat hij binnen een termijn van 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst afziet van de toepassing van het beding. de werkgever moet voortaan dus bij de pinken zijn indien een werknemer met een niet-concurrentiebeding in zijn contract ontslag neemt.

Belangrijk!

Nog interessant om te vermelden: de geldigheid van een concurrentiebeding moet worden beoordeeld in functie van het loon op het einde van de arbeidsrelatie.

Een concurrentieclausule kan dus geldig zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst als het loon van de werknemer tegen die tijd de vereiste jaarloongrens (doorgaans 53.825 euro) bereikt heeft.

i.s.m. SD WORX