Wat betekent inhaalrust bij overuren?

 

“Ik heb enkele overuren gepreseerd en nu krijg ik inhaalrust. Wat is dat precies?”

Het antwoord van Bart Pollentier, SD Worx

 

Elk overuur moet gerecupereerd worden door een uur dat er niet gewerkt wordt. Dat niet-gewerkte uur (de inhaalrust) moet op een normale arbeidsdag aangerekend worden.

De inhaalrust moet in het trimester waarin de overuren voorkomen, toegekend worden. Deze periode noemt men de referteperiode. Die periode kan verlengd worden tot maximum één jaar via een Koninklijk Besluit, een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement. Voor nachtarbeiders kan deze verlenging enkel gebeuren door een KB of een collectieve arbeidsovereenkomst die door de Koning algemeen verbindend verklaard werd.

Door de toekenning van inhaalrust wordt de toepasselijke wekelijkse arbeidsduur als een gemiddelde bereikt over een trimester. Om dit gemiddelde te berekenen, moet tevens rekening gehouden worden met feestdagen en een aantal schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. ziekte, jaarlijkse vakantie, …).

Enkele uitzonderingen

  • Voor sommige overuren dient geen inhaalrust te worden toegekend. Het gaat hier dan om overmachtsituaties die door de wetgever omschreven zijn.
  • Voor overuren als gevolg van het uitvoeren van werken van inventarissen en balansen, moet de inhaalrust worden toegekend binnen de 13 weken volgend op deze overuren.
  • Sommige overschrijdingen kunnen volkomen onverwachts voor komen waardoor het soms niet mogelijk is de inhaalrust toe te kennen binnen de referteperiode. In twee situaties mag de gemiddelde arbeidsduur worden overschreden met maximum 65 uren. Dit kan het geval zijn bij een buitengewone vermeerdering van arbeid die vereist is als gevolg van een ongeval of een dringende herstelling aan machines. Die 65 uren moeten in principe worden ingehaald binnen 3 maanden volgend op het einde van de referteperiode.

Loon in plaats van inhaalrust

Werknemers die overuren presteren in het kader van een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid zoals omschreven in de Arbeidswet, hebben principieel recht op inhaalrust en overloon. Een werknemer kan kiezen om deze overuren niet in te halen maar onmiddellijk een uitbetaling van deze overuren te ontvangen. Deze uitbetaalde overuren tellen niet mee voor de na te leven arbeidsduur over de referteperiode. De werknemer moet zijn keuze gemaakt hebben nog voor de betaalperiode, gedurende dewelke de prestaties werden verricht, verlopen is.

Deze mogelijkheid is beperkt tot 91 uren per kalenderjaar. Deze 91 uren kunnen op 130 of 143 uren gebracht worden na de overlegprocedure die wordt vastgesteld door een procedure is vastgelegd bij koninklijk besluit. Bij het toepassen van deze procedure moet een bijzondere aandacht besteed worden aan de werkgelegenheid, de gezondheid en veiligheid van de werknemers, alsook aan de kwaliteit van de arbeid.