Waarom een hoger diploma er écht toe doet

Vlaanderen telde eind februari 215.177 werkzoekenden, of ruim 7% van de totale beroepsbevolking. Bijna de helft van die werklozen (48,9%) is laaggeschoold. Slechts één op zeven is hooggeschoold. De cijfers benadrukken nog eens de waarde van een (hoger) diploma op de hedendaagse arbeidsmarkt.

Hooggeschoolden maken niet alleen een minderheid uit van de totale aantal werkzoekenden, ze vinden ook sneller hun weg naar de arbeidsmarkt dan laaggeschoolden. Dat blijkt uit een onderzoek dat de VDAB tussen 2010 en 2012 uitvoerde. In die tijdspanne vond 77% van de werkzoekende hooggeschoolden een job. Bij de laaggeschoolden was dat slechts 60%.

Aantal vacatures

Hoewel de crisis overduidelijk een weerslag heeft op de algemene werkgelegenheid - er zijn nu 15% minder vacatures dan één jaar geleden - is het effect veel sterker voor laaggeschoolden.

Eind februari waren er bijna 18% minder vacatures voor laaggeschoolden dan het jaar voordien. Voor hooggeschoolden is er sprake van een daling met 10%.

Toename werkzoekenden

Niet in alle statistieken doen de hooggeschoolden het beter dan de laaggeschoolden. Zo zien we een opmerkelijk snellere toename van hooggeschoolde werkzoekenden (+10,3%) ten opzichte van laaggeschoolde werkzoekenden (+3,3%). Het is een trend die al enkele jaren aanhoudt.

We kunnen deze tendens verklaren door de wisseling van de generaties: ouderen die nu de arbeidsmarkt verlaten kregen minder studiekansen dan de generatie die nu de arbeidsmarkt betreedt. Schoolverlaters hebben vandaag veel vaker een hoger diploma op zak.

Bron: cijfers VDAB