Moet ik forfaitaire verplaatsingsvergoedingen aangeven aan de belasting?

"Ik ben reeds zeven jaar actief in een veldvoetbalploeg, niet alleen als speler maar ook als bestuurslid. Regelmatig moet ik naar een vergadering, en maak ik dus verplaatsingskosten. Van de ploeg krijg ik elke maand een forfaitair bedrag terugbetaald. Nu heb ik me laten vertellen dat ik deze vergoedingen moet aangeven aan de belasting."

Volgend onderscheid is belangrijk teneinde na te gaan of de vergoeding waarvan sprake al dan niet belastbaar is.

1. Vergoedingen (toelagen, verbijfs- en verplaatsingsvergoedingen, enz...) die in het kader van gelegenheidswerk, zowel in de sportsector als in de sociale en culturele sector in de brede betekenis van het woord, door een club, federatie, vereniging, instelling of overheid aan onbaatzuchtige medewerkers en aan beoefenaars van amateursporten en van andere socio-culturele aktiviteiten worden toegekend.

Het al dan niet belastbaar karakter van deze vergoedingen wordt geregeld door een Circulaire van 5 maart 1999. Die Circulaire voorziet dat dergelijke forfaitaire vergoedingen vrijgesteld zijn van belasting mits een aantal voorwaarden worden vervuld. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • de opdrachtgever dient een feitelijke vereniging of een rechtspersoon zonder winstoogmerk te zijn (een vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting of een individuele privé persoon zijn van deze regeling uitgesloten);
  • de vrijwilliger mag geen beroepsrelatie onderhouden met de opdrachtgever (louter onbaatzuchtige, onbezoldigde prestaties voor de vereniging verrichten valt wel onder het toepassingsgebied van bovenvermelde Circulaire)
  • indien geen werkelijke bewijsstukken kunnen worden voorgelegd, dan is de forfaitaire terugbetaling van max. € 27,37 per dag en € 1073,28 per jaar (geïndexeerde bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2005) van belasting vrijgesteld.

Let wel: die regeling is niet van toepassing wanneer er reeds een afzonderlijke belastingregeling bestaat.

2. Vergoedingen betaald door sportbonden en –clubs van ploegsporten aan spelers, trainers en medewerkers van amateurvoetbalclubs in de lagere afdelingen van de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) en andere amateurvoetbalbonden.

Regeling : de vergoedingen zijn niet belastbaar indien ze niet meer bedragen dan € 12,5 per wedstrijddag. Is de vergoeding groter dan dit bedrag dan is de vergoeding integraal belastbaar.