Mag mijn werkgever eisen dat ik mijn zelfstandige bijbaan opgeef?

Naast mijn parttime job voor een werkgever heb ik ook mijn eigen bedrijf. Mag mijn werkgever eisen dat ik hiermee stop?
Het antwoord van Astrid Mertens, SD Worx

Door het sluiten van een arbeidsovereenkomst stel je je als werknemer ten dienste van de belangen van jouw werkgever. Je mag in principe geen daden stellen die de belangen van jouw werkgever kunnen schaden. Dit is de verplichting tot loyauteit.

Overeenkomstig artikel 1134, derde lid BW moet elke overeenkomst, ook een arbeidsovereenkomst, te goeder trouw worden uitgevoerd. Dit betekent dat je tijdens de looptijd van je arbeidsovereenkomst, zelfs tijdens een periode van schorsing, je werkgever niet mag beconcurreren.

Niet-concurrerende activiteiten

De beperking van de vrijheid van de werknemer betreft in principe enkel concurrerende activiteiten. Of het daarbij om eerlijke of oneerlijke concurrentie gaat heeft geen belang.

Niets belet je om, naast je normaal uurrooster, niet-concurrerende activiteiten te verrichten, op voorwaarde dat deze activiteiten de behoorlijke uitvoering van de gewone beroepsactiviteiten ten gunste van je werkgever niet hinderen of negatief beïnvloeden.

Exclusiviteit

De arbeidsovereenkomst kan een exclusiviteitsbeding bevatten. Krachtens zo’n beding verbindt de werknemer zich ertoe om zijn arbeidskracht exclusief ter beschikking te stellen van zijn werkgever. Hieruit vloeit voort dat andere activiteiten met een economische doelstelling verboden kunnen worden - indien de overeenkomst daar heel duidelijk over is.

Toch zijn sommigen van oordeel dat dergelijke beding in strijd is met de beginselen van vrijheid van handel en nijverheid en vrijheid van arbeid. Bepaalde rechtspraak sluit zich hier bij aan en laat het beding niet toe.

Voorwaarden

Beperkingen aan de vrijheid van arbeid, buiten de plaats en de tijd zoals overeengekomen, zijn wel toegelaten indien zij noodzakelijk zijn voor de bescherming van de gewettigde belangen van de onderneming. Het is aan je werkgever om die noodzakelijkheid te bewijzen.

Indien jouw werkgever meent dat het runnen van een eigen bedrijf een correcte uitvoering van de overeengekomen arbeidsprestaties verhindert, kan hij vragen om deze nevenactiviteit stop te zetten.

I.s.m. SD Worx