Mag je werkgever je internetgebruik controleren?

Hieronder zetten we de verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden en de verschillende mogelijkheden inzake het controlerecht van de werkgever over het internet en e-mail gebruik van zijn werknemers op een rijtje.


- Het controlerecht van de werkgever op het internetgebruik binnen de onderneming is een evenwichtsoefening tussen het gezagsrecht van de werkgever aan de ene kant, en het grondrecht op privacy van de werknemer aan de andere kant.


- De toestemming van de werknemer is nodig. Ook voor softwarematige screening is de toestemming aan te bevelen. Met het oog op de rechtszekerheid verdient een uitdrukkelijke toestemming de voorkeur.


- Vermits de privacy van de werknemer in het geding is, moet zijntoestemming bijzonder zijn en kaderen in een algemeen beleid. De privacy van de werknemer kan niet volledig uitgeschakeld worden.


- Het is aan te bevelen een beleid uit te werken dat duidelijk maakt wat de onderneming van de medewerker verwacht en welke de graad van privacy is die de werknemer mag verwachten. Het komt erop aan duidelijkheid te scheppen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.


- Het internetbeleid moet duidelijk en gekend zijn door alle medewerkers. De aspecten in verband met controle en sancties moeten zeker opgenomen worden in het arbeidsreglement.


- De controle moet gebeuren op een transparante en proportionele wijze. Een systematische inzage van de inhoud van e-mails of bezochte internetsites wordt alsovermatig beschouwd.


- Screening door middel van software met het oog op de goede werking van de apparatuur lijkt wel geoorloofd. Indien deze screening misbruiken of technische gevaren aan het licht brengt, is kennisname van de inhoud of andere gegevens geoorloofd.


- Het sociaal overleg heeft een rol bij het invoeren van een beleid: ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk en syndicale delegatie hebben respectievelijk een adviesrecht.


- In de mate dat het beleid controlebevoegdheden behandelt, heeft de ondernemingsraad een beslissingsrecht volgens de procedure voor het opstellen van het arbeidsreglement.