Ligt de datum waarop het loon wordt uitbetaald vast of niet?

"Moet men het dulden dat men verschillende keren zijn loon te laat krijgt? Mag dat zo maar? Ik ben bediende en werd dit jaar reeds tweemaal te laat betaald. De eerste keer op de 10 de van de maand en de tweede keer op de 18 de van de maand. Dus respectievelijk 10 en 18 dagen na de verstreken maand."
 

Volgens de algemene regel moet het loon uitbetaald worden op gezette tijdstippen, tenminste 2 maal per maand met een tussenperiode van maximum 16 dagen. Bovendien moet één van deze betalingen de definitieve betaling voor die maand uitmaken. Het precieze tijdstip waarop het loon betaald wordt, is eveneens wettelijk geregeld.

Het staat de werkgever in geen geval vrij om naar willekeur te bepalen wanneer de lonen betaald zullen worden. Hij moet zich houden aan enkele spelregels:

- ofwel werd het tijdstip van betaling geregeld door een cao of staat het vermeld in het arbeidsreglement. in dit laatste geval geldt als uiterste betalingsdatum de 7e werkdag na de arbeidsperiode waarop de betaling betrekking heeft.

- wanneer de betaling niet vastgelegd is bij cao of arbeidsreglement, dan gebeurt deze uiterlijk de 4e werkdag na de arbeidsperiode waarover de betaling gebeurt.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen:
- het loon van bedienden: dit moet tenminste om de maand worden betaald;
- het commissieloon van handelsvertegenwoordigers;
- het commissieloon van andere werknemers: tenminste om de 3 maanden;
- aandelen in de winst en andere gelijksoortige prestaties: volgens akkoord tussen de partijen of het
  arbeidsreglement.
-opmerking: een beslissing, genomen in het paritair comité en algemeen verbindend verklaard door de koning, kan
 afwijken van de hierboven toegelichte regels.
-bij uitdiensttreding gebeurt de betaling onmiddellijk en uiterlijk op de 1ste betaaldag die volgt op de datum waarop
 de dienstbetrekking eindigt.

De niet-naleving van deze regels wordt strafrechtelijk gesanctioneerd.

De voorziene sancties zijn:
-een gevangenisstraf van 8 dagen tot één maand
-en/of een geldboete van 26 tot 500 euro (x 5)

i.s.m. SD Worx