Krijg je deeltijdse uitkering als je verplicht parttime moet gaan werken?

"Als gevolg van de economische crisis wil mijn werkgever dat ik deeltijds ga werken. Kan ik verplicht worden om van fulltime naar parttime te gaan? Krijg ik dan een deeltijdse werkloosheidsuitkering?"
 

 

Voltijds naar deeltijds

De arbeidsduur overeengekomen tussen werkgever en werknemer maakt een essentieel element uit van de arbeidsovereenkomst.
De werkgever mag hieraan geen belangrijke wijzigingen brengen zonder de toestemming van de werknemer. De overgang van een voltijds arbeidsregime naar een deeltijds regime is zonder twijfel een belangrijke wijziging.

Mogelijke scenario’s:

 1. Je stemt in met de overstap naar een deeltijds regime. Je kan met je werkgever overeenkomen dat het deeltijdse regime slechts voor bepaalde duur geldt (vb.6 maanden). Je kan ook instemmen met een deeltijds regime dat van onbepaalde duur is. In deze omstandigheden word je als vrijwillig deeltijdse werknemer beschouwd.
 2. Je stemt niet in met het voorstel van je werkgever. Toch voert hij zijn willetje door. Je krijgt voortaan een deeltijds arbeidsregime. De werkgever voert hier eenzijdig een belangrijke wijziging door aan een essentieel element van de arbeidsovereenkomst. In dit geval stel je best je werkgever in gebreke. Komt hij niet tot bezinning, dan kan je de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever inroepen en een verbrekingsvergoeding vorderen.  Gevolg: je bent onvrijwillig volledig werkloos.  
 3. Je stemt niet in met het voorstel van je werkgever. Maar hij is niet in de mogelijkheid om je verder tewerk te stellen in de huidige omstandigheden. Noodgedwongen gaat hij over tot ontslag. Gevolg: je bent onvrijwillig volledig werkloos.

Na je ontslag kan je eventueel met dezelfde of een andere werkgever een nieuwe deeltijdse arbeidsovereenkomst sluiten om te ontsnappen aan volledige werkloosheid. In dit geval ben je onvrijwillig deeltijds tewerkgesteld.  

Werkloosheidsuitkeringen na de beëindiging van de voltijdse arbeidsovereenkomst

Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst als gevolg van een belangrijke eenzijdige wijziging aan de arbeidsduur door de werkgever of als gevolg van het ontslag, zal je een volledige werkloosheidsuitkering krijgen
Uiteraard moet je voldoen aan alle vereiste voorwaarden (vb. een aantal arbeidsdagen in loondienst bewijzen gedurende een bepaalde periode).

Werkloosheidsuitkeringen en deeltijdse arbeidsovereenkomst

Als vrijwillig deeltijdse werknemer heb je:

 1. tijdens de uitvoering van de deeltijdse arbeidsovereenkomst in principe geen recht op werkloosheidsuitkeringen;
 2. na de beëindiging van de deeltijdse arbeidsovereenkomst door de werkgever kan je recht hebben op halve werkloosheidsuitkeringen. Heb je als deeltijdse werknemer een welbepaald maandloon (minstens 21 jaar: 1.387,49 euro - bedrag sinds 01.10.2008), dan kan je eventueel op het einde van deeltijdse arbeidsovereenkomst  werkloosheidsuitkeringen als voltijdse werknemer genieten.    

Als onvrijwillig deeltijdse werknemer heb je:

 1. tijdens de uitvoering van de deeltijdse arbeidsovereenkomst recht op een inkomensgarantie-uitkering (= werkloosheidsuitkering, aanvulling op je deeltijds loon), als er een aantal voorwaarden vervuld zijn. Zo moet je:
  • - minstens 1/3 en maximum 4/5 van het voltijds regime werken ;
  • - aan de voorwaarden voldoen om voltijdse werkloosheidsuitkeringen te krijgen op het ogenblik waarop je start met de deeltijdse tewerkstelling;
  • - het statuut als deeltijdse werknemer met behoud van rechten aanvragen
  • - een maandloon krijgen dat lager is dan een welbepaalde grens (1.440,67 euro voor iemand die minstens 21 jaar is – bedrag sinds 01.10.2008);
  • - bij je werkgever een aanvraag voor een voltijdse betrekking indienen;
  • - als voltijds werkzoekende ingeschreven zijn en beschikbaar zijn voor voltijdse banen op de arbeidsmarkt.     
 2. na de beëindiging van de deeltijdse arbeidsovereenkomst door de werkgever kan je recht hebben op werkloosheidsuitkeringen zoals een voltijdse werknemer. Je moet hiervoor wel het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten aangevraagd hebben.

Deeltijdse arbeidsovereenkomst en overbruggingspremie van de Vlaamse overheid

In het licht van de huidige economische crisis is “opteren” voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst vaak een noodzaak om ontslagen te vermijden.

Met de Vlaamse overbruggingspremie krijgen werknemers van bedrijven die het momenteel economisch moeilijk hebben een gedeeltelijke compensatie voor het inkomensverlies dat ze leiden als ze tijdelijk minder gaan werken.

Om aanspraak te kunnen maken op deze premie moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je:

 1. tewerkgesteld zijn in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering met uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest
 2. je arbeidsduur met ten minste 10% van de voltijdse arbeidsregeling verminderen;
 3. na de arbeidsduurvermindering nog minstens 50% werken.

Het bewijs van "onderneming in moeilijkheden of in herstructurering" moet blijken uit één van volgende documenten:

 1. een federale erkenning als onderneming in moeilijkheden;
 2. een federale erkenning als onderneming in herstructurering;
 3. een plan met opgave van de “substantiële daling van de economische activiteiten” van de onderneming.

Bovendien moet je werkgever een plan met arbeidsherverdelingsmaatregelen opmaken.

i.s.m. SD WORX