Kan ik ontslagen worden als ik mijn baas beledig?

"Mijn baas werkt me vaak op mijn zenuwen. Soms moet ik op mijn lip bijten om hem geen beledigingen naar het hoofd te slingeren. Kan ik daarvoor eigenlijk ontslagen worden?"
Het antwoord van Kathy Diellis, SD Worx

Je baas beledigen mag  niet

De Arbeidsovereenkomstenwet voorziet uitdrukkelijk dat werkgever en werknemer elkaar eerbied en achting verschuldigd zijn. Je baas beledigen kan dus niet.

Is je baas beledigen een dringende reden voor ontslag?

Werkgever en werknemer kunnen op elk moment een einde maken aan de arbeidsovereenkomst om een dringende reden. Hierdoor eindigt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk, zonder prestatie van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een verbrekingsvergoeding.

Een dringende reden is een ernstige tekortkoming, die de professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer definitief en onmiddellijk onmogelijk maakt.

In de wet vindt men geen opsomming van ernstige tekortkomingen, enkel deze algemene definitie. Het begrip dringende reden is bijgevolg moeilijk te bevatten. Daarom wordt de beoordeling van de ernst van de fout overgelaten aan de arbeidsrechtbank, die op onaantastbare wijze oordeelt of de tekortkoming de professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Beledigen vaak reden tot ontslag

Beledigingen en scheldwoorden aan het adres van hiërarchische oversten of collega's worden in de rechtspraak vaak als reden tot ontslag om dringende reden beschouwd. Uiteraard speelt de context, de hiërarchische positie van de dader, het herhaaldelijk voorkomen ervan evenals voorafgaande waarschuwingen een belangrijke rol. De aard van de scheldpartijen, de grofheid ervan, het feit dat de dader een functie bekleedt met grote verantwoordelijkheden en het feit dat hij zich bijzonder grof gedraagt in aanwezigheid van collega's, vormen verzwarende omstandigheden.

Alles hangt af van de concrete situatie en de bewijzen die de werkgever in handen heeft.

Is je baas beledigen een reden voor een 'gewoon' ontslag?

Het is ook mogelijk dat een werknemer, die zijn baas beledigd heeft, ontslagen wordt met een opzeggingstermijn of –vergoeding. Dergelijk ontslag hoeft niet gemotiveerd te worden.

De werknemer heeft in dat geval de mogelijkheid om misbruik van ontslagrecht in te roepen (voor een bediende) of willekeurig ontslag (voor een arbeider). De kans dat de rechter hier misbruik van ontslagrecht of willekeurig ontslag aanvaardt, is zeer klein.

Je baas beledigen kan dus een reden zijn voor ontslag.

asset/32179