Kan de werkgever een verborgen camera plaatsen?

"Kan de werkgever een verborgen camera plaatsen om toezicht te houden op de werkplek? Of is dat een inbreuk op de privacy?"
Het antwoord van SD Worx

De werkgever kan een verborgen camera plaatsen om toezicht te houden op de werkplek, maar moet daarvoor een procedure volgen en een aantal spelregels in het achterhoofd houden. Die procedure en de spelregels zitten vervat in CAO nr. 68 van 16 juni 2002.

Indien de werkgever de procedures niet gevolgd heeft en hij wil de beelden gebruiken dan kan het zijn dat de rechter die beelden niet in aanmerking neemt om een geval te beoordelen. In andere gevallen kan de rechter het niet volgen van de informatieprocedure door de vingers zien. De rechtspraak is hieromtrent niet éénduidig.

Afgelijnde doeleinden

Een werkgever die eraan denkt camerabewaking te installeren en te gebruiken, mag daar enkel toe overgaan voor de volgende afgelijnde doeleinden:

  • de veiligheid en gezondheid;
  • de bescherming van de goederen van de onderneming;
  • de controle van het productieproces;
  • de controle van de arbeidsprestaties van de werknemer met gevolgen voor het loon.

Hij moet het doeleinde uitdrukkelijk omschrijven en strikt binnen de grens hiervan blijven. De bewaking moet uitdrukkelijk toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn.

Procedure van inkennisstelling

De werkgever moet volgende stappen doorlopen bij het instellen van camerabewaking:

  • voorafgaandelijke en bij het opstarten van de bewaking moeten de ondernemingsraad, het comité, de vakbondsafvaardiging, of de werknemers zelf geïnformeerd worden over het doel van de bewaking, het feit of de gegevens worden bewaard of niet, het aantal geplaatste camera’s en de betrokken periode;
  • bij het opstarten van de bewaking moet de werkgever de betrokken werknemers zelf dezelfde informatie verstrekken;
  • indien de meting en controle gevolgen hebben op het loon of op de rechten en plichten van het toezichthoudend personeel moet de informatie bovendien worden aangeplakt op een zichtbare en toegankelijke plaats in de onderneming.

Duur cameracontrole

De bewaking voor de veiligheid, de gezondheid, de bescherming van de ondernemingsgoederen en de controle van het productieproces m.b.t. de werking van de machines mag permanent gebeuren.

De bewaking van het productieproces dat betrekking heeft op de werknemers of de controle van de arbeidsprestaties van de werknemers mag slechts tijdelijk gebeuren, dit betekent dat de installatie slechts gedurende één of meerdere periodes functioneert. Het permanent viseren is niet toegelaten.

Evaluatie ondernemingsraad

De ondernemingsraad moet de camerabewaking regelmatig evalueren en indien mogelijk zoeken naar beschikbare alternatieven.

Bewaring camerabeelden

Als de beelden bewaard worden moet de werkgever ze te goeder trouw en in overeenstemming met het eraan gegeven doeleinde verwerken.

Geheime cameracontrole

Geheime cameracontrole is alleen mogelijk overeenkomstig het wetboek van strafvordering. politie en gerechtelijke overheden moeten er dus bij betrokken worden.

i.s.m. SD WORX