Is mijn werkgever verplicht mij te evalueren? Wat als dit niet gebeurt?

"Ik werk al drie jaar voor dezelfde werkgever. In al die tijd heb ik nog geen enkel evaluatiegesprek gehad. Mag dat?"
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

Verplichtingen werkgever en werknemer

Zowel de werkgever als de werknemer hebben rechten en plichten in hun arbeidsrelatie. In de eerste plaats zijn beiden elkaar eerbied en achting verschuldigd.

De werknemer is verplicht zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten, op de tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen en volgens de instructies van de werkgever.

De werkgever is verplicht als een goede huisvader te zorgen dat de werknemer in veilige omstandigheden kan werken. Hij moet het loon betalen zoals overeengekomen en de nodige zorg en aandacht wijden aan het onthaal van de werknemers. Hij moet de werknemer ook “doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen”.

De arbeidsovereenkomstenwet voorziet niet uitdrukkelijk dat de werkgever verplicht is de werknemers te evalueren. Nochtans kan dit een goede manier zijn om de werknemer te “doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen”.

Wat als de werkgever niet evalueert?

Als de werkgever op geen enkele manier feedback geeft aan zijn werknemer en hij de werknemer ontslaat omdat hij niet goed functioneert, dan zou dit “onredelijk” kunnen zijn. Alles hangt natuurlijk af van de omstandigheden van het individuele geval.

Sinds 1 april 2014 moet een werkgever, behoudens enkele uitzonderingen, het ontslag van de werknemer motiveren als die daar om vraagt.

Een werknemer die het niet eens is met de motivering van de ontslagbeslissing, kan dit voor de rechtbank aanvechten. De rechter zal het ontslag toetsen aan de notie 'kennelijk onredelijk ontslag'. De sociale partners hebben dit omschreven als: "een ontslag van een werknemer die is aangeworven voor onbepaalde tijd, dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever".

Als het ontslag als 'kennelijk onredelijk' wordt bestempeld, kan de rechter een forfaitaire sanctie opleggen.

Conclusie

De arbeidsovereenkomstenwet voorziet niet uitdrukkelijk dat de werkgever verplicht is zijn werknemers te evalueren. Er is dan ook geen sanctie voorzien voor een werkgever die niet evalueert. Nochtans kan een evaluatie een goede manier zijn om de werknemer te “doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen”. Het kan een instrument zijn om de werknemer te ondersteunen en bij te sturen indien nodig.

Een werkgever die een werknemer volledig in het ongewisse laat over zijn functioneren en hem ontslaat omdat hij niet goed zou functioneren, hoewel hij nooit is bijgestuurd, riskeert een sanctie wegens 'kennelijk onredelijk ontslag'. De rechter zal elk individueel geval beoordelen en alle omstandigheden van de zaak in acht nemen, vooraleer hij de werkgever veroordeelt tot die sanctie.