Is een functieomschrijving verplicht?

Moet mijn werkgever mijn exacte taakomschrijving op papier zetten? Kan deze in de loop der tijd zomaar veranderen (geleidelijk aan of ineens)? Kan ik taken weigeren die niet in deze omschrijving voorkomen?
Het antwoord van Ellen Froeyman, SD Worx

Exacte taakomschrijving niet verplicht

Je werkgever is niet verplicht om jouw exacte taakomschrijving op papier te zetten. Hij kan ermee volstaan om jouw functie algemeen te omschrijven.
De wijze waarop jouw taakbeschrijving contractueel vastgelegd is, is medebepalend voor het essentieel karakter ervan. Bijvoorbeeld de omschrijving telefoniste is veel specifieker, dan de omschrijving administratief medewerker. Deze minder specifieke omschrijving biedt meer ruimte tot wijziging.

Eenzijdige wijziging verboden

In principe kan je werkgever jouw overeengekomen takenpakket niet eenzijdig wijzigen.  Je werkgever is contractueel gebonden door de overeengekomen taakomschrijving. Wanneer hij jou andere taken toebedeelt, heb je het recht om deze te weigeren en andere taken op te eisen die behoren tot het overeengekomen takenpakket.

Onderscheid tussen geringe en belangrijke wijziging

Of een wijziging in de aard van het werk belangrijk is of niet, is een feitenkwestie. Zo kan een rechter bij zijn beoordeling de economische omstandigheden waarin de onderneming verkeert mee in aanmerking nemen.

Impliciet ontslag

De belangrijke eenzijdige wijziging van een essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst wordt beschouwd als een stilzwijgend (of 'impliciet') ontslag en geeft aan de andere partij het recht op een verbrekingsvergoeding.

Opgelet

Wanneer je geconfronteerd wordt met de wijzigingen aan jouw functie die belangrijk zijn (uitholling functie of degradatie), moet je het impliciet ontslag binnen een redelijke termijn inroepen. Zo niet wordt de wijziging geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
Beroep je je als werknemer ten onrechte op het impliciet ontslag, dan ben je zelf schuldig aan de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst en riskeert je zelf een opzeggingsvergoeding te moeten betalen.