Is economische werkloosheid voor bedienden nog mogelijk na 2011?

In 2009 werden een aantal crisismaatregelen in het leven geroepen om werkgevers het hoofd te laten bieden aan de economische crisis. Een van deze maatregelen was de tijdelijke werkloosheid voor bedienden. Deze maatregel werd ingevoerd voor bepaalde duur en werd telkens verlengd, de laatste maal tot 31 december 2011. Wat nu?
Het antwoord van Isabel De Smet, legal expert bij HDP-AristA

Ook na 2011 blijft de tijdelijke werkloosheid mogelijk voor bedienden. Deze regeling wordt voortaan ingeschreven in de wet op de arbeidsovereenkomsten en zal voor onbepaalde duur gelden.

Aan welke voorwaarden moet een onderneming voldoen om van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden te kunnen genieten?

De werkgever moet in eerste instantie onder het toepassingsgebied van de wet op de cao’s en paritaire comités vallen. Dit betekent grosso modo dat enkel werkgevers uit de privé-sector van de maatregel gebruik kunnen maken.

De onderneming moet bovendien gebonden zijn door een cao op niveau van het Paritair Comité of van de onderneming, waarin het gebruik van de maatregel voorzien is.

Is er geen cao, dan moet de onderneming beschikken over een goedgekeurd ondernemingsplan.

Tot slot kan enkel een onderneming in moeilijkheden van de maatregel gebruik maken.

Wat wordt bedoeld met ‘een onderneming in moeilijkheden’ als voorwaarde om de tijdelijke werkloosheid voor bedienden  te kunnen invoeren?

Voor de maatregel ‘tijdelijke werkloosheid voor bedienden’, wordt een onderneming beschouwd als in moeilijheden wanneer één van de volgende voorwaarden vervuld is:

  • Er is een vermindering van omzet van minstens 10%.
  • Er is bij de arbeiders in de onderneming een graad van tijdelijke werkloosheid van minstens 10%.
  • Er is in de onderneming een substantiële daling in de productie van minstens 10%.
  • Er is in de onderneming een substantiële daling in de bestellingen van minstens 10%.

Moet de onderneming een bepaalde voorafgaande procedure volgen vooraleer ze van de maatregel gebruik kan maken?

Ondernemingen die niet vallen onder een sectorale cao betreffende de tijdelijke werkloosheid voor bedienden moeten ofwel een onderneming-cao afsluiten ofwel een ondernemingsplan.

De ondernemings-cao of het ondernemingsplan moet neergelegd worden op de griffie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.
Wanneer het om een ondernemingsplan gaat, wordt dit voorgelegd aan de Comissie Ondernemingsplannen die binnen de 2 weken zijn beslissing meedeelt aan de onderneming.

Nadat de cao is neergelegd of het ondernemingsplan werd goedgekeurd, wordt een formulier C106A aangetekend opgestuurd naar de RVA, die op zijn beurt binnen de twee weken nagaat of de onderneming al dan niet aan de voorwaarden voldoet.

Pas na goedkeuring door de RVA , kan de werkgever voor het eerst gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden.

Moet de procedure ook gevolgd worden door ondernemingen die reeds in 2011 van de maatregel gebruik maakten?

Ook de ondernemingen die in 2011 reeds van de maatregel gebruik maakten, moeten de procedure van voorafaan herbeginnen. Bestaande ondernemings-cao’s of –plannen kunnen immers niet verlengd worden.

De nieuwe procedure kan reeds in het laatste kwartaal van 2011 opgestart worden, zodat er vanaf 2012 onmiddellijk van de maatregel tijdelijke werkloosheid gebruik gemaakt kan worden.

Hoeveel weken mag de tijdelijke werkloosheid voor bedienden maximum duren?

De tijdelijke werkloosheid bedraagt in principe maximum 16 kalenderweken per jaar bij een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst en maximum 26 kalenderweken per jaar bij een gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst. In het laatste geval moeten er minstens twee arbeidsdagen per week gewerkt worden.

Moet de werkgever een loontoeslag betalen bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen?

De werkgever moet inderdaad een loontoeslag betalen. De omvang hiervan hangt van verschillende factoren af, zoals van de vraag of er ook arbeiders tewerkgesteld zijn  in de onderneming, van de vraag of de tijdelijke werkloosheid ingevoerd is via cao of ondernemingsplan enz.

Meer info over dit onderwerp is terug te vinden op www.werk.belgie.be en www.rva.be

I.s.m. HDP-AristA