Hoe stippel je een beleid rond internetcontrole uit?

Inzake het controleren van e-mail en internetgebruik van werknemers door de werkgever, doet een bedrijf er goed aan een internetbeleid uit te stippelen.

Dit beleid moet onder meer volgende punten bevatten:
- definiëren wie over welke toegang beschikt en met welk doel
- bepalen van de toegelaten en verboden handelingen
- bepalen van de controle en sancties die door de werkgever kunnen uitgeoefend worden
- vaststellen van de verschillende gradaties van privacy die de medewerker kan verwachten in de verschillende situaties


De rol van de verschillende partijen binnen een onderneming bij het opstellen van het internetbeleid:
- overlegorganen
- spelen een rol bij de ontwikkeling van het beleid
- ondernemingsraad
- heeft een algemeen adviesrecht. De "rechten en plichten van het toezichthoudend personeel" zijn een verplichte vermelding in het arbeidsreglement. De raad heeft hierover beslissingsrecht.
- syndicale delegatie
- heeft een algemeen adviesrecht en kan eveneens opmerkingen formuleren.
- comité voor preventie en bescherming op het werk
- Dit comité moet geïnformeerd worden en kan advies geven, voornamelijk met betrekking tot de informatie over de controlesystemen.


Het beleid moet in een begrijpelijke taal opgesteld worden en door alle medewerkers gekend zijn. Hierbij moet ook de taalwetgeving nageleefd worden.