Buitenlandse kaderleden / Sociale zekerheid

 

terug naar start van dossier

Er wordt de aandacht op gevestigd dat het mogelijk is dat een expat onder de sociale zekerheid van zijn land van herkomst blijft ressorteren, bijvoorbeeld wanneer hij door de buitenlandse werkgever naar België wordt uitgezonden. In dit geval dient de buitenlandse werkgever te zorgen voor eendetacheringformulier.

Indien de expat van een lidstaat van de EER komt, gaat het om een document E101. De gedetacheerde werknemer kan met dit document in België aantonen dat er voor hem in zijn land van herkomst sociale zekerheid wordt afgedragen en dus geen Belgische sociale zekerheid dient betaald te worden.

Komt de expat van een staat buiten de EER, maar van een staat waarmee België een bilateraal verdrag heeft afgesloten (bv. de Verenigde Staten of Canada), dan dient er een met het E101 vergelijkbaar document te worden aangevraagd.

In het geval dat de buitenlandse werknemer wordt uitgezonden vanuit een staat waarmee België geen bilateraal verdrag heeft inzake sociale zekerheid afgesloten, geldt de nationale wetgeving van de betrokken staten. In dit geval dient men na te gaan of de tewerkstelling in België al dan niet valt onder het toepassingsgebied van onze RSZ wet. Er is dus een dubbele onderwerping aan de Belgische en de buitenlandse wet mogelijk.

Tenslotte, maar zeker niet onbelangrijk, mag er zeker niet uit het oog verloren worden dat er voor werknemers van buiten de EER, een arbeidskaart en - vergunning dient aangevraagd te worden.