Buitenlandse kaderleden / In de praktijk

 

terug naar start van dossier

Bij de aanwerving van een expat, dient de werkgever kort op de bal te spelen. Dit wil zeggen dat hij reeds tijdens de sollicitatieprocedure dient te zoeken of de betrokkene in aanmerking komt voor het speciaal regime. De arbeidsovereenkomsten en onderhandelingen kunnen hierdoor namelijk beïnvloed worden. Indien je aanspraak wenst te maken op het expatregime dien je binnen de 6 maande na de maand waarin de activiteit in België is aangevangen een dossier in te dienen bij het Ministerie van financiën.

Indien een netto salaris is afgesproken, dient dit netto met het oog op sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffingomgerekend te worden naar een brutosalaris. Tevens dient er een specifieke loonlijn opgesteld te worden, waarin de belastingvrije vergoedingen apart worden vermeld. Deze loonlijn dient regelmatig geactualiseerd te worden.