"Ik werkte deels in het buitenland. Waar betaal ik belastingen?"

"Ik werkte vorig jaar een tijdje in Nederland, maar daarna terug in België. Waar moet ik belastingen betalen?"

Probleem van dubbele belasting

Bij een tewerkstelling in meerdere landen, rijst de vraag in welk land je, als werknemer, belastingen zal moeten betalen. Het probleem van dubbele belasting, waarbij beide landen het inkomen belasten, is dan ook niet geheel ondenkbeeldig. 

Bilaterale verdragen

Om dat probleem te vermijden hebben de meeste landen bilaterale verdragen gesloten. Zo heeft België ook een verdrag met Nederland afgesloten ter vermijding van dubbele belasting. Dit verdrag bepaalt welk land bevoegd is om over te gaan tot belastingheffing.

Algemene regel

De algemene regel in de dubbelbelastingverdragen is dat een werknemer belastbaar is in het land waar hij woont, behalve wanneer hij zijn beroep in een ander land uitoefent. In dat geval zal het loon voor de buitenlandse prestaties enkel belastbaar zijn in het land waar gewerkt wordt.

Er bestaan echter een uitzondering op die algemene regeling:

183 dagen-regeling

Als werknemer blijf je belastbaar in het land waar je woont, in casu België, wanneer de volgende drie voorwaarden gezamenlijk worden vervuld:

  1. de aanwezigheid in Nederland gedurende één of meerdere periodes die samen niet meer bedragen dan 183 dagen, en dat in een periode van twaalf maanden die begint of eindigt in het belastbaar tijdperk EN
  2. de bezoldiging wordt betaald door of namens een werkgever die geen inwoner is van Nederland, EN
  3. de bezoldiging komt niet ten laste van een vaste inrichting of een vaste basis die de werkgever in Nederland heeft.

De 183 dagen-regel impliceert dat het inkomen uit arbeid belastbaar zal zijn in Nederland wanneer minstens één van de bovenvermelde voorwaarden niet voldaan is.

Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je meer dan 183 dagen in Nederland werkt of als je loon voor de Nederlandse prestaties betaald wordt door of namens een Nederlandse werkgever.

Progressievoorbehoud

Als uitsmijter: indien het inkomen in Nederland belast wordt op basis van bovenstaande regels, België het inkomen moet vrijstellen van belastingheffing, maar de vrijstelling geldt slechts “met progressievoorbehoud", met andere woorden het vrijgesteld buitenlands inkomen wordt mee in rekening gebracht in België, waar je fiscaal rijksinwoner bent en belast wordt op je wereldwijd inkomen. Op die manier bepaalt men dan het tarief dat van toepassing zal zijn op je ander, Belgische belastbaar inkomen. De in Nederland belaste inkomen worden eveneens onderworpen aan gemeentebelasting in België.