"Ik neem educatief verlof voor mijn opleiding. Heeft dit gevolgen voor mijn vakantiegeld?"

"Ik volg een opleiding en mag daarvoor educatief verlof nemen. Ik heb al wat informatie gevonden en zo weet ik ondertussen dat betaald educatief verlof begrensd is tot een bruto van 2.500 euro op maandbasis, mijn normale loon is 3.650 euro bruto per maand. Heeft dit educatief verlof invloed op mijn vakantiegeld of mijn dertiende maand?"
 

Minstens 120,05 euro per dag

Bij de opname van educatief verlof moet de werkgever het loon doorbetalen aan zijn werknemer op het gewone tijdstip en alsof het een werkdag was geweest, maar het loon mag inderdaad begrensd worden. Elk schooljaar kan die grens aangepast worden. Sinds 1 september 2009 bedraagt de loongrens 2.601,00 euro per maand. Een voltijdse werknemer met een brutomaandloon van minstens 2.601 euro, die educatief verlof (7,6 uren) neemt, krijgt van zijn werkgever dus minimum 120,05 euro per dag (2.601* 12/52 * 1/38 = 15,7955 euro * 7,6 uren = 120,05 euro).

Let wel: de werkgever hoeft de begrenzing niet toe te passen.  Hij mag ook beslissen het volledige loon te betalen als zijn werknemer educatief verlof opneemt.  Maar de terugbetaling die de werkgever zélf kan bekomen bij de dienst educatief verlof van de federale overheidsdienst voor werk, arbeid en sociaal overleg gebeurt sowieso op basis van een bepaald forfait per lesuur (maximum 20,81 euro per uur voor schooljaar 2009-2010).

Invloed op eindejaarspremie

Educatief verlof kan een beperkte invloed hebben op de eindejaarspremie omdat dagen educatief verlof soms niet-gelijkgesteld zijn voor de berekening van het premiebedrag.  
De werkgever betaalt een eindejaarspremie ingevolge een cao, het arbeidsreglement of een individueel akkoord. Daarin worden het bedrag en de toekenningsvoorwaarden voor de premie vastgelegd. In vele gevallen moet de werknemer binnen een bepaalde referteperiode een aantal dagen gepresteerd hebben en wordt het bedrag geproratiseerd in functie van niet-gewerkte en niet-gelijkgestelde afwezigheden. Of dit werkelijk speelt voor een bepaalde werknemer en in welke mate kan vastgesteld worden op basis van de cao of het reglement dat het recht op de eindejaarspremie vastlegt.

Invloed op vakantiegeld

Het educatief verlof dat een bediende opneemt en de begrenzing van het loon die de werkgever daarbij mag toepassen heeft in de regel geen invloed op het dubbel en enkel vakantiegeld dat de bediende ontvangt van zijn werkgever.

Als we uitgaan van een vaste maandwedde, bedraagt het dubbel vakantiegeld 92% van de brutowedde van de maand waarin de bediende zijn hoofdvakantie neemt.  De brutowedde is het vast maandloon inclusief eventuele vaste premies voor bepaalde prestaties of een vast bedrag aan voordelen in natura. Het feit dat de werknemer educatief verlof opneemt speelt geen enkele rol.

Bij een bediende met een maandwedde loopt zijn/haar maandwedde gewoon door bij de opname van vakantie. Het enkelvoudig vakantiegeld voor vakantiedagen is gelijk aan de normale bezoldiging van de bediende. Opname van educatief verlof speelt geen rol.

Educatief verlof heeft ook geen negatieve invloed op de vakantierechten die een werknemer opbouwt voor het volgende kalenderjaar. De dagen educatief verlof worden immers beschouwd als gelijkgestelde dagen.

I.s.m. SD Worx