Werknemersparticipatie / Fiscale en parafiscale gevolgen voor de werknemer

terug naar Werknemersparticipatie

De deelnames in geld of kapitaal worden uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied van het loonbegrip gesloten, wat onder meer impliceert dat er geen patronale bijdragen verschuldigd zijn.

Wat de uitkeringen in geld van de deelname in de winst betreft, wordt er bij de werknemer echter wel een solidariteitsbijdrage geheven van 13,07% van het hem uitgekeerde bedrag. Deze bijdrage is dus niet verschuldigd in het geval van een uitkering in aandelen.

Daarnaast worden de deelnames in geld of kapitaal in hoofde van de werknemers vrijgesteld van belasting op inkomsten uit roerende goederen of op beroepsinkomsten, maar worden onderworpen aan een met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belasting. Het betreft een bevrijdende voorheffing.

Deelname in winst

Als het gaat om een deelname in de winst, is de belastbare grondslag gelijk aan het bedrag van het participatievoordeelna aftrek van de solidariteitsbijdrage van 13,07%. Op de aldus bepaalde belastbare grondslag wordt een belastingtarief van 25% toegepast.

Deelname in kapitaal

Gaat het daarentegen om een deelname in het kapitaal, dan moet voor de bepaling van de belastbare grondslag een onderscheid worden gemaakt naargelang het al dan niet gaat om beursgenoteerde aandelen.

Voor beursgenoteerde aandelen is de belastbare grondslag de gemiddelde koers van het aandeel gedurende 30 dagen die dag van toekenning voorafgaat.

Voor niet-beursgenoteerde aandelen is dit de werkelijke waarde van het aandeel op datum van de toekenning. Het belastingtarief op het belastbaar voordeel bedraagt 15%. Indien de blokkeringperiode van de aandelen niet wordt gerespecteerd, dan zal er een aanvullende belasting verschuldigd zijn van 23,29%.

De belasting is opeisbaar op het ogenblik dat de aandelen of de deelbewijzen aan de werknemer worden toegekend of op het ogenblik dat hij de uitbetaling in cash ontvangt.