Wedstrijdreglement 'In De Wolken'

A. Opzet

1. Jobs&Careers is de organisator van wedstrijd, die start op 25 mei 2012 om 9.00 uur en die eindigt op 5 juni 2012 om 12.00 uur.

B. Deelnemen

2. De doorgestuurde persoonsgegevens, worden enkel gebruikt om de deelnemer te verwittigen en worden niet gebruikt bij de verwerking van de gegevens voor enig ander doeleinde.

3. Om in aanmerking te komen voor de prijs, dient men jonger te zijn dan 12 jaar op 5 juni 2012 en een tekening maken van zichzelf als F16-piloot. Reageren dient via de voorgestelde kanalen te gebeuren (in dit geval e-mail met een scan van de tekening naar wedstrijd@vacature.com met als onderwerp 'F16-wedstrijd in de wolken').

4. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.

5. Vacature kan op welk ogenblik ook wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement door het op de website aan te passen.

6. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk- of spelfouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege Vacature.com.

7. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is ontstaan of op redelijke wijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan Tour&Taxis,Vacature, Havenlaan 86c, B101, 1000 Brussel tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.

8. Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die georganiseerd wordt door Vacature, is dan ook voor een termijn van een maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd georganiseerd door Vacature. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

9. Deelnemers die op eenzelfde adres wonen kunnen slechts één prijs per adres winnen. De eventueel bijkomende gewonnen prijs zal in dat geval niet toegekend worden, ook al werd men op de hoogte gebracht van het feit dat men gewonnen heeft.

C. Prijzen

10. Volgende prijzen worden aangeboden: maximaal 5 exemplaren van de Cadeaubox 'In De Wolken' (elk ter waarde van 139,90 euro), één voor elk gezinslid.

11. De prijs wordt per post opgestuurd naar de winnaars. Deze zendingen worden aangetekend verstuurd.

12. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en kunnen niet doorgegeven of verkocht worden aan derden.

D. Bekendmaking

13. De winnaars worden persoonlijk verwittigd op 11 juni.

E. Varia

14. Personeelsleden van Vacature.com of zusterbedrijven mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

15. Vacature wijst als organisator van deze wedstrijd elke verantwoordelijkheid af, mocht de wedstrijd door overmacht gewijzigd of geannuleerd worden.