Voorbeeld van studentenovereenkomst

Tussen .................................................................................................. (naam en adres), werkgever vertegenwoordigd door: .......................................... en ................................................................................

en: .................................................................................................. (naam en adres), student geboren te (plaats) ........................ op (datum) .................... .........................................

is overeengekomen hetgeen volgt:

ART. 1
De werkgever neemt de student in dienst in de hoedanigheid van
............................................................ (bediende of arbeider).
ART. 2
De overeenkomst begint op (datum) ...............................................
....................................................................... en eindigt op (datum) .......................................................................................
ART. 3
De plaats van de uitvoering van de overeenkomst bevindt zich te
..............................................
ART. 4
De student wordt aangeworven om de functie van .............................. ......................... uit te oefenen.
ART. 5
De student verbindt zich ................................ uren per week te werken, en ................................................ per dag.
ART. 6
De bezoldiging van de student wordt vastgesteld op .................. euro
per (uur, dag, maand) ........................ op basis van (wijze van berekening van het loon) de index van (het jaar) .................................... (+ eventueel kosten en huisvesting).
ART. 7
Het loon zal uitbetaald worden op (datum) ...........................................
door middel van ............................... (hand tot hand, postmandaat, storting op post- of bankrekeningnr.)
ART. 8
De wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers is toepasselijk op de huidige overeenkomst.
ART. 9
Deze overeenkomst is gesloten op proef voor een periode van (datum) ......................... tot (datum) ...................................... (minimum 7 dagen en maximum 14 dagen).
ART. 10
De plaats van de huisvesting voor de student (indien de werkgever huisvesting voorziet) is gelegen te ......................................... ....................................................
ART. 11
De onderneming van de werkgever valt onder het paritair comité nr. ..................................................................................... (benaming)
ART. 12
De arbeidsdag vangt aan om .................... u. en eindigt om .................................... u. Er is een rusttijd met een duur van ............... voorzien om ............................... u.
De dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid zijn .................................................................................
ART. 13
De Heer/Mevrouw (naam) ..................................................
die overeenkomstig het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming aangewezen is om de eerste hulp te verlenen, bevindt zich (plaats) ............................................................. en is te bereiken ............................................................
ART. 14
De bij het ARAB vereiste verbandkist bevindt zich (plaats) ..........
......................................................................................
ART. 15
De werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad zijn (namen) ...........................................................................
........................................................................................
en kunnen gecontacteerd worden (plaats) ......................................... ..........................
ART. 16
De werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk van de onderneming zijn ............................
...................................................................................................
.................................................(namen) en kunnen gecontacteerd worden ..................................(plaats).
ART. 17
De leden van de vakbondsafvaardiging zijn ....................................... ...................................... (namen) en kunnen gecontacteerd worden..........................................................(plaats).
ART. 18
De interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk is ..............................................................................
Adres: .....................................................................
..............................................................................
Tel: ...................................................................
ART. 19
De werkgever ressorteert onder het district ...........................................
.......................................... van de Inspectie van de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

in tweevoud opgemaakt, te .....................................(plaats) op ...............
.......................... (datum)

Handtekening student

Handtekening werkgever

I.s.m. SD Worx