Job in het buitenland: waar betaal ik belastingen?

Mijn werkgever heeft een in job in Frankrijk voorgesteld. Hoe zal ik belast worden? Welk zijn de gevolgen voor mijn sociale zekerheid, pensioen,…?
Het antwoord van Kristaan Andries

Wij begrijpen dat je voor een Belgische werkgever een langere periode 100% gaat werken in Frankrijk.

Sociale zekerheid

Voor een internationale tewerkstelling in de E.E.R. ( E.U. + Noorwegen, Ijsland en Lichtenstein)  geldt een uniforme, Europese regeling. Als algemene vuistregel geldt de regel dat slechts één sociaalzekerheidsregime gelijktijdig  van toepassing is.

In principe ben je onderworpen aan de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat waar je werkt. Hierop bestaat een uitzondering indien je werkgever je uitstuurt naar een andere lidstaat om daar voor zijn rekening te gaan werken. We spreken dan van detachering. Je blijft dan de onderworpen aan de socialezekerheidswetgeving van het land waar je normaal werkt.

Het gevolg hiervan is dat het gewoonlijke socialezekerheidsstelsel behouden blijft tijdens de tewerkstelling in het buitenland en bovendien dat de werknemer vrijgesteld is van  bijdragen in het tijdelijke werkland, in jouw geval Frankrijk. Je blijft onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid dus alle rechten op sociale zekerheidsprestaties ( bv. ziekteverzekering, pensioen,…) blijven behouden alsof je in België tewerkgesteld was.

De duur van tewerkstelling in Frankrijk waarbij men onderworpen kan blijven aan het Belgisch sociale zekerheidsregime is beperkt in de tijd.  Maximaal 5 jaar. De Belgische werkgever zal hiervoor wel een aanvraag moeten indienen bij de bevoegde instantie in België.

Fiscaal

Bij grensoverschrijdende tewerkstelling bestaat het risico van dubbele belastingheffing. België heeft met Frankrijk een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten. Dit verdrag bepaalt welk land het beroepsinkomen mag belasten zodat dubbele belasting wordt vermeden.

Of het beroepsinkomen belastbaar is in Frankrijk hangt af van verschillende factoren. Indien je langer dan 183 dagen in Frankrijk werken gedurende een kalenderjaar, zal je salaris met betrekking tot deze tewerkstelling in Frankrijk belast worden. 

Blijf je in België wonen, dan zal België deze inkomsten niet mogen belasten. Toch zullen deze inkomsten mee in aanmerking genomen worden voor het bepalen van het tarief van toepassing op de andere in België belastbare inkomsten. Het inkomen zal eveneens onderworpen worden aan gemeentebelasting in België.