Eindejaarspremie, een verplichting?

Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van de werkgevers is er wel één verschuldigd.

Om aanspraak te kunnen maken op een eindejaarspremie, moet de werknemer kunnen steunen op minstens één van de volgende vier rechtsbronnen:

1. In de meeste sectoren is er een CAO afgesloten die de betaling van een eindejaarspremie voorziet en de modaliteiten ervan vastlegt.

2. Bij gebrek aan een CAO kan het recht op een premie zijn vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst, zowel in een geschreven als in een mondelinge overeenkomst. In dit laatste geval is een getuigenbewijs voldoende om de overeenkomst te bewijzen.

3. Een eindejaarspremie kan voorzien zijn in het arbeidsreglement. Juridisch stellen zich niet veel problemen omdat het opnieuw duidelijk is wie gebonden is door de bepalingen ervan.

4. Het gebruik, ook wel verworven recht genoemd, is een volwaardige rechtsbron. Algemeen wordt aanvaard dat een drievoudige voorwaarde vervuld moet zijn : het voordeel moet bestendig, vast (dezelfde berekeningswijze) en algemeen zijn. Een voordeel is algemeen wanneer het bijvoorbeeld aan alle bedienden, of aan alle bedienden van een bepaalde categorie wordt toegekend.

Hoeveel krijg je?

Het bedrag van de eindejaarspremie (“dertiende maand”) stemt niet per se overeen met een maandloon. Alles hangt af van de wijze waarop het geregeld is in de rechtsbron. Het bedrag van de premie kan bijvoorbeeld een vast bedrag (bv. een maandloon) of een percentage (bv. op het jaarloon) zijn.

Het bedrag van de eindejaarspremie wordt bovendien meestal geproratiseerd in functie van prestaties in het betrokken jaar en al dan niet gelijkgestelde afwezigheden (bv. ouderschapsverlof, langdurige ziekte,…).

I.s.m. SD Worx

asset/27874